Valmyndigheten

Valmyndigheten återkopplar på resolution om e-röstning och särkskilt valdistrikt

Att rösta utomlands kan vara ganska komplicerat och svårt att genomföra. Detta påverkar i sin tur valdeltagandet för alla utlandssvenskar. Svenskar i Världen skrev därmed en resolution för att motverka just detta. Denna resolution har nu valmyndigheten svarat på.

Ett högt och jämnt spritt valdeltagande är att föredra. Med stora skillnader i valdeltagande finns annars risken att vissa gruppers politiska preferenser inte kommer till uttryck i lika hög grad. I förlängningen kan det leda till en ojämlik politisk representation och en politik som i lägre grad tillgodoser underrepresenterade gruppers intressen.

Enligt valmyndigheten är valdeltagandet bland utlandssvenskar väldigt mycket lägre än valdeltagandet bland svenskar i Sverige. För att motverka det låga valdeltagandet lade Svenskar i Världen fram förslag som skulle kunna motverka situationen vi har idag. Förslagen inkluderar, bland annat, möjligheten att rösta digitalt utomlands för att motverka de långa distanserna som kan finnas mellan ett boende och ambassaden eller konsulatet där röstningen sker. Ett annat förslag gäller att införa ett särskilt valdistrikt för utlandssvenskarna vid val. Detta skulle innebära att de politiska partierna lättare kan se hur utlandssvenskar röstar, och framför allt ge partierna en bättre möjlighet att profilera sig i frågor gentemot utlandssvenskar gällande både sakfrågor och valkampanjer.

Valmyndigheten svarar

Ett utdrag ur resolutionssvaret:

”Valmyndigheten har tagit emot Svenskar i världens resolution ”E-röstning och särskilt valdistrikt för utlandssvenskar”. Myndigheten ger i kommande avsnitt svar under respektive rubrik utifrån förslag som framförts i resolutionen.

Valmyndigheten välkomnar resolutionen. Resolutionen belyser flera frågor som myndigheten har uppmärksammat i bland annat sina erfarenhetsrapporter efter genomförda val. Valmyndigheten har också tagit del av organisationens tidigare resolutioner och rapporter, som alla bidrar till en viktig ökad kunskap om utlandssvenskars utmaningar i samband med val.

Även om Valmyndigheten inte arbetar med att öka valdeltagandet för någon grupp röstberättigade, och då inte heller för utlandssvenskar, så ingår det i myndighetens uppdrag, som central valmyndighet att alla röstberättigade ska känna till när, var och hur de kan rösta.”

Du kan läsa hela svaret på resolutionen här.

Arbetet fortsätter

Vi är glada att valmyndigheten delar vår syn på vissa av problemen och att det finns åtgärder som kan tas för att skapa förändring. Svenskar i Världen kommer att fortsätta att driva frågan.

Foto: Pexels
Text: William Grote