UHR återkopplar på resolution om fler svenska studenter utomlands

Nytt år och nya möjligheter, men arbetet fortsätter som vanligt. Svar från resolutionerna ramlar in och denna gång har Universitets- och högskolerådet svarat på vår resolution om ökandet av svenska studenter utomlands.

I samband med Utlandssvenskarnas parlament den 20 juni 2023 diskuterade utlandssvenskar, experter och riksdagspolitiker ett antal sakfrågor som berör utlandssvenskarnas liv och vardag. En av sakfrågorna, som utarbetades till en resolution, handlade om att öka antalet svenska studenter utomlands.

Studenten, lärosätet och Sverige tjänar på en students beslut att läsa en del av sin utbildning utomlands. Utbytesstudenten kan se fram emot högre lön, lärosätet får möjlighet att ta emot fler studenter från andra länder, och Sverige får ytterligare en person med interkulturell kompetens, utifrånperspektiv och internationella kontakter. Trots fördelarna studerar förhållandevis få svenskar utomlands. Endast 9 procent av studenterna i svensk högskoleutbildning som tog examen under läsåret 2021/22 hade studerat utomlands någon gång under de senaste tolv terminerna, inklusive examensterminen.

Universitets- och högskolerådet svarar

”Universitets- och högskolerådet (UHR) delar Svenskar i Världens bild av vikten att ha en nära dialog med studenterna, även om det ju är lärosätena som har den närmaste kontakten här. Vi fortsätter med stödet till studentambassadörer och har också årliga kampanjer (riktade mot målgruppen 18–29 år) för att öka kännedom om, och intresse för, Erasmus+ och utbytesstudier. UHR deltar även i Eurostudent-undersökningar, som bidrar till en tydligare bild av både drivkrafter och utmaningar kring olika aspekter som omgärdar studier vid högre utbildning, inklusive utlandsstudier. Dessutom, och inte minst, strävar UHR kontinuerligt efter att ha en nära dialog med studenter eller studentgrupper i frågor som berör dem. Svenskar i Världen nämnde arbetet med rapportering av konsekvenser av Brexit som positivt och i andra uppdrag som UHR har, till exempel rörande Plattform för internationalisering (Plint) samt för att granska förutsättningar för deltagande i Europauniversitet, sker också en nära dialog med studentrepresentanter, från centralt håll och från olika lärosäten.

UHR vill även framhålla att programmet för Erasmus+ har haft en påtaglig budgetökning under senare år, vilket skapar bättre förutsättningar för utresande mobilitet. För år 2023 beviljade UHR över 25 000 000 euro för student- och personalmobilitet till svenska lärosäten och det är över 50 procent mer än 2017. Detta kommer också att speglas tydligt i ett större antal mobiliteter, där det för högre utbildning snart är uppe i 10 000 mobiliteter.

Att bara nio procent av de som tog examen 2021/22 hade studerat utomlands någon gång under de senaste tolv terminerna, som Svenskar i Världen uppmärksammade i sin resolution, bör betraktas som lågt. Även om det ännu finns pandemieffekter (motsvarande siffra var 15 procent läsåret 2019/2020) är det en fråga som kräver fortsatt konstant arbete och det är frågor som UHR arbetar med, inklusive i vårt framtagande av rapporter och statistik. När det gäller det externa kommunikationsarbetet och deltagande i den offentliga debatten i relation till dessa rapporter och annan information kring mobilitet, väljer UHR de former som vi bedömer som lämpligast utifrån våra uppdrag och som svensk förvaltningsmyndighet.

Tack för ert arbete och för att ni lyfter frågor kopplade till ökning av svenska studenter utomlands.”

Arbetet fortskrider

Vi är glada att UHR delar vår bild av problemet och att de aktivt arbetar med att förändrar situationen. Från Svenskar i Världens sida kommer arbetet fortsätta med att driva på frågan.

Text: William Grote
Foto: Canva