Tydlig definition av stadigvarande vistelse gynnar utlandssvenskar

Skatteverket föreslår en lagändring som innebär en tydlig definition av begreppet ”stadigvarande vistelse”. Hur gynnas utlandssvenskarna av detta? Experter på Grant Thornton reder ut.

En tydlig legaldefinition av begreppet ”stadigvarande vistelse” har länge efterfrågats. Stadigvarande vistelse i Sverige medför obegränsad skattskyldighet för fysiska personer enligt svensk intern lagstiftning. Enligt lagförarbeten och rättspraxis är stadigvarande vistelse i princip en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer här i Sverige. Vid bedömningen av om vistelsen är stadigvarande eller inte ska det bortses från tillfälliga avbrott i vistelsen i Sverige och Skatteverket har utformat riktlinjer för hur bedömningen ska göras i olika situationer. Att det har saknats en tydlig kvantitativ regel för när stadigvarande vistelse anses uppkomma har lett till en omfattande rättspraxis som inte är helt lättolkad och delvis otydlig vilket skapar osäkerhet och bristande förutsebarhet.

I slutet av förra året lämnade Skatteverket en promemoria i vilken det föreslogs ett införande av en definition av uttrycket stadigvarande vistelse i inkomstskattelagen (1999:1229). Syftet med förslaget är en lagregel som är tydlig och därmed lättare att tillämpa vilket givetvis ökar förutsebarheten.

Vistelsedag förenad med dygnsvila

Förslaget innebär att begreppet ”stadigvarande vistelse” definieras som vistelse i Sverige som omfattar fler än 160 vistelsedagar under ett kalenderår. Om en person under närmast föregående kalenderår har vistats i Sverige mer än 120 dagar anses denne vistas stadigvarande här om vistelsen under kalenderåret också överstiger 120 dagar. Som vistelsedagar räknas endast dagar då vistelsen är förenad med dygnsvila.

Om förutsättningarna för stadigvarande vistelse uppfylls under ett kalenderår ska vistelsen som huvudregel anses stadigvarande från och med den första vistelsedagen till och med den sista vistelsedagen under året. Om förutsättningarna för stadigvarande vistelse uppfylls under två eller flera kalenderår i följd ska vistelsen i stället anses stadigvarande från och med den första vistelsedagen det första av dessa år till och med den sista vistelsedagen det sista av åren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Aino Askegård Andrésen är Tax Director och arbetar med skatte- och socialförsäkringsfrågor inom Global Mobility. Hon är specialiserad på internationella individbeskattningsfrågor, svensk och internationell socialförsäkring och internationell Human Resource avseende expatriater.

Christine Aller är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare FAR och arbetar med ägarledda bolag samt allmänna företagsbeskattningsfrågor. Hon har över tio års erfarenhet av arbete inom skatterätt och har tidigare arbetat på Skatteverket.

Foto: Canva

Läs mer om

,