Sverige driver frågan om utlandsbosattas svårigheter att förnya körkort

Att inte kunna förnya sitt svenska körkort som utlandssvensk är ett stort problem för många. Enligt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet driver Sverige frågan och inväntar Europaparlamentets position.

En viktig del i Svenskar i Världens påverkansarbete är att lyfta utlandssvenskarnas behov och utmaningar för beslutsfattare. Här har Landsbygds- och infrastrukturdepartementet återkopplat på vår resolution ”Förnyelse av svenska körkort för utlandssvenskar”.

”Det problem ni belyser härrör till körkortsdirektivets regler om permanent bosättningsort. Som ni vet pågår en revidering av körkortsdirektivet. Sverige har mot kommissionen drivit frågan om utlandsbosattas svårigheter att förnya körkort, särskilt i förhållande till länder där det saknas fungerande administration.

Rådet beslutade allmän inriktning den 4 december 2023. Parlamentet har ännu inte tagit sin position i frågan och trepartsförhandlingarna har därför ännu inte inletts.

För kännedom ser artikeln om permanent bosättningsort i rådets allmänna inriktning ut på följande sätt. Innan rådet och parlamentet är överens är det för tidigt att säga hur den slutliga utformningen blir, därefter vidtar arbetet med att implementera körkortsdirektivet i svensk rätt.

Artikel 17

Permanent bosättningsort

1. Med permanent bosättningsort avses i detta direktiv den plats där en person normalt bor, dvs. under minst 185 dagar de senaste 365 dagarna, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller, om personen saknar yrkesmässig anknytning, till följd av en personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och den plats där personen bor.

För en person som har den yrkesmässiga anknytningen till en annan plats än den personliga anknytningen och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera medlemsstater ska dock den permanenta bosättningsorten anses vara den plats till vilken han eller hon har personlig anknytning, under förutsättning att personen med regelbundna mellanrum återvänder dit. Sistnämnda villkor behöver inte vara uppfyllt om personen i fråga bor i en medlemsstat för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet. Vistelse för studier vid ett universitet eller en skola medför inte att byte av permanent bosättningsort ska anses ha skett.

2. Vid tillämpning av artikel 10.3 b och artikel 11.4 ska den permanenta bosättningsorten för personal vid unionens eller dess medlemsstaters diplomattjänster, eller för deras familjemedlemmar som ingår i deras hushåll, som är ackrediterad i tredjeländer, anses vara belägen på territoriet i den medlemsstat som utfärdade de körkort som håller på att förnyas eller ersättas.

I denna artikel avses med unionens diplomattjänster tjänstemän från relevanta avdelningar vid rådets generalsekretariat och vid kommissionen samt personal som utstationerats från medlemsstaternas nationella diplomattjänster och alla andra anställda eller uppdragstagare som arbetar för unionens institutioner, organ och byråer på området för yttre representation och som för att kunna utföra sina avtalsenliga uppgifter har bott utanför EU under minst 181 dagar de senaste 365 dagarna.

3. I undantagsfall kan körkortsinnehavaren, om han eller hon inte kan styrka att han eller hon har sin permanenta bosättningsort i en viss medlemsstat enligt punkt 1, få sitt körkort förnyat eller utbytt i den medlemsstat som ursprungligen utfärdade det.

4. Genom undantag från artikel 10.1 e och särskilt för det första utfärdandet av ett körkort i kategori B får en sökande vars permanenta bosättningsmedlemsstat är en annan än den medlemsstat där han eller hon är medborgare göra kunskapsprovet i denna medlemsstat, om den medlemsstat där han eller hon har sin permanenta bosättningsort inte medger en möjlighet att klara kunskapsproven på ett av de officiella språken i den medlemsstat där han eller hon är medborgare eller med hjälp av tolk. På begäran av körkortsmyndigheterna i den medlemsstat där sökanden har sin permanenta bosättningsort ska den medlemsstat där sökanden är medborgare och där han eller hon har genomfört kunskapsprovet informera den förstnämnda om att sökanden har gjort och klarat provet genom det nätverk för EU-körkort som avses i artikel 19.1. Den mottagande medlemsstaten ska inte kräva ytterligare testning av sökandens teoretiska kunskaper.”

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Transportmarknadsenheten

Mer återkoppling

Transportstyrelsens återkoppling på resolutionen