Remissyttrande om ett modernare regelverk för legaliseringar och apostille

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, säger regeringen. Då måste alla med i båten, menar Svenskar i Världen. Vi har svarat på remissen ”Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden”.

Ännu ett remissyttrande där vi har lyft utlandssvenskarnas behov och perspektiv är nu inskickat. ”Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden” (SOU 2023:42) syftar till att granska Regeringskansliets verksamhet med att utfärda legaliseringar av dokument som ska presenteras för utländska myndigheter.

Svenskar i Världen ställer sig positivt till den gemensamma digitala ingången i Europa, Single Digital Gateway (SDG) som ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU att få tillgång till information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU.  

Svenskar i Världen ställer sig vidare positivt till e-apostille, och vi instämmer även i förslaget från DIGG:s rapport om att den statliga e-legitimationen även ska kunna ges till personer som har tilldelats ett samordningsnummer och kan styrka sin identitet. Det sistnämnda är en förutsättning för utlandsfödda svenskar som bor utomlands att kunna ta del av digitala tjänster och samhällsfunktioner, då de har samordningsnummer. 

Alla med i båten

För att Sverige ska kunna nå EU-kommissionens mål avseende digitalisering inom ramen för den digitala kompassen för 2030 där några av målsättningarna är att: 

– alla viktiga offentliga tjänster bör vara tillgängliga online senast 2030, 

– att alla medborgare ska ha tillgång till elektroniska patientjournaler, 

– och att 80 procent av medborgarna ska använda e-identifiering, ja då måste även de utlandsfödda svenskar som bor utomlands, och därmed har samordningsnummer, inkluderas menar Svenskar i Världen.  

Mot bakgrund av ovan mål och det faktum att allt fler svenska myndigheter utfärdar dokument elektroniskt anser Svenskar i Världen att det är en självklarhet att samtliga svenska medborgare ska ha möjlighet till elektronisk identifiering, oavsett om de har personnummer eller styrkt samordningsnummer. 

Regeringen har dessutom satt ett högt och ambitiöst mål: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då måste alla med i båten, menar vi. 

Svenskar i världens remissyttrande i sin helhet
Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden (SOU 2023:42)

Foto: Canva