Remissyttrande om sjukpenninggrundande inkomst 

En utökning av grupper som får sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI, skyddad och vilande SGI för freemovers i fem år. Det manar Svenskar i Världen till i sitt senaste remissyttrande till Socialdepartementet.  

Regeringen tillsatte en särskild utredare i oktober 2021 som fick i uppdrag att undersöka regelverket för sjukpenninggrundad inkomst, eller SGI. Meningen var att öka tryggheten och förutsägbarheten för den försäkrade samt stärka kvalitén och effektiviteten i handläggningen. Utredaren landade i SOU 2023:30, “Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst”.  

Svenskar i Världen har nu skickat in ett remissyttrande där vi menar att utredningen är bra men inte tillräckligt omfattande. Vi anser att fler grupper ska omfattas av skyddet så att även anställda vid privata företag kan skickas på uppdrag utomlands utan att behöva oroa sig för sin SGI. Vi vill även att så kallade freemovers ska få vilande SGI i fem år för att underlätta för denna grupp mobilt arbetande svenskar.  

Internationell erfarenhet är inte bara värdefullt för den enskilda individen, utan även för svenska företag och samhället i stort. Svenskar i Världen vill därför göra det så enkelt som möjligt för svenskar att åka utomlands och införskaffa sig denna erfarenhet, och dessa förslag kan bidra till det. 

– ”Från vårt perspektiv är det högst rimligt att även anställda på privata företag och deras familj ska omfattas av reglerna gällande vilande SGI. Likaså bör gruppen freemovers omfattas av denna trygghet. I slutändan handlar det om att säkerställa internationell erfarenhet och kompetens i svenska bolag och i Sverige som land”, säger Cecilia Borglin, generalsekreterare för Svenskar i Världen.  

Du kan läsa hela remissyttrandet här:  

Svenskar i Världens remissyttrande gällande (SOU 2023:30)

Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst (SOU 2023:30)