Försäkringskassans återkopplar på resolution om SGI 

Höstens arbete med att sammanställa resolutionerna är klart. Härom veckan var det dags att skicka dem till berörda utskott, myndigheter och departement, och redan nu börjar återkopplingarna att trilla in. Resolutionen om sjukpenninggrundad inkomst, SGI, har redan tagits upp på möten med social- och socialförsäkringsutskotten. Försäkringskassan var först av alla myndigheter med att svara.  

I samband med Utlandssvenskarnas parlament den 20 juni 2023 diskuterade utlandssvenskar och experter ett antal sakfrågor som berör utlandssvenskarnas liv och vardag. En av sakfrågorna, som utarbetades till en resolution, handlade om sjukpenninggrundad inkomst, SGI.  

Det råder i dag en skillnad rörande rättigheter i socialförsäkringssystemet bland utlandssvenskar. Skillnaden består i hur den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, faller ut beroende på vilken arbetsgivare den enskilde har, samt i vilket land man arbetar. Problemen är i huvudsak koncentrerade till de som arbetar i länder utanför EU/EES/Schweiz. I normalfallet nollställs SGI:n när en svensk medborgare flyttar utomlands. 

Svenskar i världen vill att de särskilda skyddsreglerna för att omfattas av social trygghet bör omfatta privat liksom offentligt anställda, inklusive deras anhöriga. Det skulle innebära att dessa grupper får sin SGI fastställd när man åter etablerar sig i Sverige. SGI:n bör motsvara den nivå personen hade före utlandsflytten. 

Försäkringskassan svarar

Svenskar i Världen skickade denna resolution till flera resolutionsmottagare. Försäkringskassan har nu återkopplat:  
 
Tack för er skrivelse 

Försäkringskassan delar er bild av att det idag råder en skillnad rörande rättigheter i socialförsäkringssystemet bland utlandssvenskar när det gäller sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Som ni också skriver finns det förslag gällande ny utformningen av lagstiftningen för SGI i SOU 2023:30, Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst. Nya förslag inte bara för utlandssvenskar, utan för SGI överhuvudtaget. Försäkringskassan har just nu SOU:n på remiss och ser fram emot regeringens vidare arbete med frågan. 

Anledningen till utformningen av nuvarande lagstiftning bör ha sitt ursprung i hur socialförsäkringen finansieras. Den finansieras idag genom arbetsgivaravgifter och egenavgifter, något som inte betalas under längre utlandsvistelse.” 

Bevakning av frågan fortsätter 

Att Försäkringskassan delar vår bild av problemet är positivt. Svenskar i Världen kommer med spänning att följa resultatet av remissrundan rörande ”Ett trygghetssystem för alla – nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst (SOU 2023:30)”, som vi också har svarat på. Vi hoppas givetvis att fler remissinstanser, och i slutändan regeringen, vill se en ändring av de särskilda skyddsreglerna. 

Du kan läsa hela vår resolution om SGI här.

Text: William Grote
Foto: Pexels