Remissyttrande gällande omarbetning av körkortsdirektivet

EU-kommissionen har presenterat flertalet förändringar och nya förslag på körkortsdirektivet. Svenskar i Världen har skickat in ett remissyttrande på detta.

Svenskar i Världen har svarat på en remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv. Dnr: LI2023/01973. Detta innefattar flertalet punkter som påverkar utlandssvenskarna. Svenskar i Världen ställer sig positiva till vissa av de förändringsförslag som presenteras, men finner även vissa brister utifrån ett utlandssvenskt perspektiv. 

Svenskar i Världen har skickat in följande remissyttrande:

Sammanfattning: 

EU-kommissionen har presenterat en remiss med en revidering av körkortsdirektivet med ett antal förändringar och nya förslag för att öka trafiksäkerheten och främja den fria rörligheten i Europa. Detta innefattar flertalet punkter som påverkar utlandssvenskarna. Svenskar i Världen ställer sig positiva till vissa av de förändringsförslag som presenteras, men finner även vissa brister utifrån ett utlandssvenskt perspektiv. 

Kommentar:

Att b-körkortets giltighetstid ska förlängas från 10 år till 15 år enligt artikel 4 finner Svenskar i Världen positivt utifrån att det minskar de administrativa och logistiska problem en körkortsförnyelse kan orsaka. 

Att införa digitala körkort (artikel 5) förhåller vi oss positiva till. Om det kommer att krävas e-legitimation för att komma åt det digitala körkortet behöver dock dagens krav för att få BankID ändras. Idag stöter många utlandssvenskar på problem kopplat till en svensk e-legitimation eftersom de endera är gallrade ur Statens personadressregister (SPAR) eller har samordningsnummer. Motsvarande lösningar för e-legitimation i det nya bosättningslandet måste också fungera.  

Svenskar i Världen anser vidare att det är positivt att en person som ursprungligen fått sitt körkort utfärdat av ett tredjeland och sedan ersätter det till ett körkort i en EU-medlemsstat enbart behöver få sin licens godkänd en gång enligt artikel 12. Det underlättar den fria rörligheten för den som önskar att flytta mellan medlemsstater. 

Svenskar i Världen anser dock att det svenska körkortet inte bör äventyras vid utfärdandet av ett körkort i annan medlemsstat. Svenska medborgare borde kunna förnya sitt svenska körkort oavsett bosättningsland. Vi håller inte med artikel 11 om att den nya medlemsstaten ska kunna kancellera/makulera det svenska körkortet. Vi anser att det svenska körkortet ska kunna behållas samt att en möjlighet till förnyelse av det svenska körkortet ska kunna göras vid en svensk utlandsmyndighet för de som är utskrivna ur Sverige. 

Regeringskansliet Faktapromemoria 2022/23FPM69: Omarbetat körkortsdirektiv
Proposal 1 Driving licence directive

Foto: Pexels