Anna Tenje, ta tillbaka garantipensionen för pensionärer utomlands!

I en debattartikel i Smålandsposten lyfter vi idag återigen problemet med garantipensionen som numera är borttagen för pensionärer utomlands. I debattartikeln föreslår vi ett kompromissförslag till äldre och socialförsäkringsminister Anna Tenje.  

Det faktum att garantipensionen sedan årsskiftet inte längre betalas ut till pensionärer bosatta utomlands är ett fortsatt problem för de närmare 58 000 drabbade pensionärerna.  

Smålandsposten publicerar idag (24/5) vår debattartikel som lyfter problemet och presenterar en kompromisslösning. 

Debattartikel Smålandsposten 24 maj 2023: 

Oskäligt att ta bort garantipensionen för pensionärer bosatta utomlands, Anna Tenje

Beslutet som drabbar närmare 58 000 pensionärer går emot utredningen och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. En kompromisslösning behövs därför, anser Svenskar i Världen.   

Vid årsskiftet fick nästan 58 000 pensionärer bosatta i ett annat EU/EES-land sin garantipension indragen. Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.   

Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen. Att pensionärer bosatta utomlands har haft kvar rätten till garantipension beror på att Sverige har lutat sig tillbaka mot en tillfällig lag som nu har upphört.     

Att flytta tillbaka till Sverige för att på nytt ansöka om garantipension är för många inte ett alternativ. Detta på grund av sociala, ekonomiska eller hälsomässiga skäl. Utöver utmaningen med att få pengarna att räcka till mat, hyra, räkningar och mediciner är de nu inte berättigade till uppehållsrätt i EU-landet de bor i. För att som EU-medborgare få uppehållsrätt som pensionär krävs förmågan att kunna försörja sig utan bidrag från landet de bor i, samt en heltäckande sjukförsäkring.   

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter som syftar till att driva på utvecklingen av ett socialt Europa för alla europeiska medborgare, innefattar bland annat socialt skydd och inkludering. Men eftersom det är upp till varje medlemsstat att realisera dessa EU-principer finns en risk att pensionärerna med permanent uppehållsrätt, dvs de personer som har bott i landet i mer än fem år, inte kan få motsvarande stöd.    

Alla äldre har rätt till resurser som garanterar ett värdigt liv

I utredningen Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32) står:   
”Att personer som har planerat inför pensionen utifrån hittillsvarande tillämpning och personer som redan har garantipension, ska hamna i en situation där de ekonomiska förutsättningarna ändras utan någon möjlighet till framförhållning bedömdes som orimligt” (Lundahl, 2020).    

Den femtonde principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter lyder:   
”Pensionerade arbetstagare och egenföretagare har rätt till en pension som motsvarar deras avgiftsinbetalningar och som garanterar en tillräcklig inkomst. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att förvärva pensionsrättigheter. Alla äldre har rätt till resurser som garanterar ett värdigt liv” (Europeiska kommissionen, 2017).  

Mot bakgrund av detta anser Svenskar i Världen att riksdagens beslut om borttagande av garantipensionen, som togs den 22 juni 2022, är oskäligt.   

Vi har nu ett förslag till Sveriges äldre- och socialförsäkringsminister:  

Primärt vill Svenskar i Världen att den som beviljas svensk garantipension ska kunna ta med den till ett annat EU/EES-land precis som tidigare. Som en kompromiss föreslås att pensionärer bosatta utomlands som redan hade beviljats garantipension före årsskiftet ska få den åter och behålla den livet ut. Det ger dem en skälig möjlighet att fortsätta leva sina liv utifrån de premisser som var gällande när de blev pensionärer. I gengäld kan det finnas en acceptans att inte nytillkomna pensionärer i motsvarande situation får garantipension.   

Vad tror du om det, Anna Tenje?  

Cecilia Borglin  
generalsekreterare Svenskar i Världen   

Smålandsposten debatt: Anna Tenje, ta inte bort garantipensionen för pensionärer utomlands