Remissyttrande gällande viseringar för familjemedlemmar

Familjemedlemmar till utlandssvenskar som är tredjelandsmedborgare har nekats visering i samband med att familjen har velat semestra i Sverige. Detta bör ändras, föreslås i en remiss från justitiedepartementet. Vi ställer oss självklart positiva till det i vårt remissvar.

Familje­medlem­mar till EES-medborgare har, under vissa förut­sättningar, rätt att få nödvän­diga viseringar utfär­dade kostnads­fritt genom ett s.k. påskyndat förfarande.

I pro­memorian ”En kompletterande bestämmelse om viseringar för familjemedlemmar till EES-medborgare” (Dir: Ju2022/03527) föreslås en komplet­terande bestäm­melse om sådana viseringar. Förslaget innebär att det, för att det påskyn­dade förfaran­det ska tilläm­pas, inte krävs att den EES-med­borgare som familje­medlem­men avser att följa med eller ansluta sig till i Sverige utövar eller avser att utöva sin rätt till fri rörlighet i Sverige i form av en verk­nings­full vistelse. Förord­nings­ändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.

Svenskar i Världen har nu skickat in följande remissyttrande:

Sammanfattning

Familjemedlemmar till utlandssvenskar som är tredjelandsmedborgare har nekats visering i samband med att familjen har velat semestra i Sverige. 

Kommissionen anser nu att det villkor som ställs upp i MIG 2018:9 har fått till följd att de svenska myndigheterna felaktigt nekar visering för familjemedlemmar från tredje land till unionsmedborgare genom att uppställa krav på unionsmedborgaren om verkningsfull vistelse i Sverige, varmed avses att unionsmedborgaren utövar eller avser utöva sin rätt till fri rörlighet i Sverige i form av en verkningsfull vistelse (bosättning eller avsikt att bosätta sig i Sverige under former som är gynnsamma för att utveckla eller befästa ett familjeliv). Kommissionen har därför bett Sverige att vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen.  

I promemorian föreslås att familjemedlemmar till unionsmedborgare som är tredjelandsmedborgare ska kunna få visering även för semester och att handläggningen för detta ska göras enligt det påskyndande förfarandet, det vill säga skyndsamt och utan kostnad.  

Förslaget innebär att det, för att det så kallade påskyndade förfarandet ska tillämpas, inte krävs att den EES-medborgare som familjemedlemmen från tredje land avser att följa med eller ansluta sig till i Sverige, utövar eller avser att utöva sin rätt till fri rörlighet i Sverige i form av verkningsfull vistelse.  

Kommentar

Att regelbundet kunna besöka sin svenska släkt och vänner bidrar positivt till att bibehålla och stärka banden med Sverige. Svenskar i Världen ställer sig därför positivt till förslaget som gör det möjligt för familjemedlemmar till EES-medborgare att få visering beviljat utifrån det påskyndade förfarandet även då syftet med vistelsen i Sverige enbart är semester.  

En kompletterande bestämmelse om viseringar för familjemedlemmar till EES-medborgare (Dir: Ju2022/03527)

Foto: Pexels.com