Ambassadören om det svenska valet i Spanien

I Spanien ökade förtidsröstningen bland utlandssvenskar med cirka 26 procent i årets riksdagsval jämfört med valet 2018. Sveriges ambassadör i Spanien, Teppo Tauriainen, intervjuas om vilka utmaningar som fanns inför årets val och hur beslut togs om att förlänga röstningstiden.

Dammet har precis lagt sig efter årets val. Alla inblandade tar nu tillfället i akt att summera sina insatser och dra lärdom inför kommande val.

Svenskar i Världen fick i detta sammanhang en möjlighet att intervjua Sveriges ambassadör i Spanien, Teppo Tauriainen som sedan 2019 leder arbetet på ambassaden i Madrid. Innan dess var han utrikesråd för handelsfrågor på Utrikesdepartementet och han har tidigare varit chef för Amerikaenheten, samt ambassadör i Ottawa och Singapore.

Ambassadör Teppo Tauriainen berättar att förberedelse är A och O inför ett val, och därför lade ambassaden och konsulaten ordentligt med tid på just förberedelsearbetet. En viktig aspekt handlade om att informera alla utlandssvenskar om att valet ägde rum.

Vi sprider valinformation på basis av det vi får från Valmyndigheten. För att nå ut brett använde vi oss av sociala medier och vår hemsida, men vi kommunicerade även via ambassaden och våra honorära konsulat, säger Teppo Tauriainen.

För att bli valförrättare behövde personalen på ambassaden och konsulaten gå en obligatorisk onlinekurs.

Vi började denna process redan i våras. Det är med andra ord en mycket lång förberedelseprocess innan vi kommer till själva valet, förklarar Tauriainen.

Ta höjd för postförsening

Beslutet att låta 26 augusti vara den sista dagen då utlandssvenskarna kunde förtidsrösta i landet möttes av kritik. I vissa länder hade förtidsröstningen ännu inte öppnat vid det datumet. Teppo Tauriainen förklarar tänket bakom.

Det är såklart helt avgörande att rösterna verkligen kommer fram till Sverige i tid. Vi använder oss av DHL för att transportera hem förtidsrösterna. Tyvärr har vi erfarenhet av att vår kurirpost har fastnat och vi tog höjd för det när vi valde slutdag för förtidsröstningen.

Det är såklart helt avgörande att rösterna verkligen kommer fram till Sverige i tid”.

Vidare analyserades öppettiderna och volymen av röstande från riksdagsvalet 2018, och det var utifrån dessa variabler som ambassaden bestämde öppettiderna och slutdatum. Under förra valet fick ambassaden inga kommentarer om att öppettiderna var korta eller att tiden för röstningen borde förlängas.

Trots att vi inte hade fått några kommentarer om öppettiderna valde vi ändå att i ursprungsläget göra dem något mer generösa i årets val, förklarar Tauriainen.

Det var först efter det att förtidsröstningen hade påbörjats som ambassaden fick propåer om att tiden för förtidsröstningen bör förlängas så att fler personer skulle få möjligheten att rösta. Ambassaden såg vid det läget att trycket på ambassaden och konsulaten var högre än tidigare år och beslutade då att förlänga tiden för förtidsröstningen.

Det stod klart att det fanns ett större intresse här i Spanien i jämförelse med tidigare valår. Därför bedömde vi att röstningstiden behövde utökas, berättar Tauriainen.

Komplext då öppettider ska bestämmas

Ambassadör Tauriainen förklarar att det finns en komplexitet vad gäller att bestämma öppettiderna. Dels måste man ta hänsyn till volymen av individer som vill rösta, att rösterna måste postas till Sverige i tid och att det måste finnas tillräckligt med personella resurser. De flesta utlandssvenskar som avlägger sin röst gör det på honorärkonsulaten.

Honorärkonsulaten är inga svenska myndigheter i formell mening. De är honorära konsulat och ingen ambassad eller generalkonsulat, poängterar Teppo Tauriainen.

Teppo Tauriainen påpekar att många som arbetar på honorära konsulat är deltidsanställda och honorärkonsuln är inte anställd då uppdraget är honorärt.

Vi måste ta hänsyn till hur mycket de kan klara av att göra. Jag vill poängtera att honorärkonsulerna och deras medarbetare har gått in i det här med stor entusiasm och tyckt att det varit roligt att genomföra valet, så vi är alla väldigt nöjda, förklarar ambassadör Tauriainen.

Utökade öppettider gav positivt resultat

Att ambassaden till slut fattade beslut om att öppettiderna skulle utökas gav ett reellt resultat. Fler svenskar i Spanien fick därmed möjlighet att rösta fysiskt istället för poströsta.

Av de som röstade totalt sätt så var det 17 procent (658 personer) som röstade under extradagarna som tillkom, konstaterar ambassadör Tauriainen.

Det var framför allt i Málaga som fler svenskar röstade på de utökade öppettiderna. Teppo Tauriainen berättar att ambassaden fick positiv feedback för möjligheten att rösta under fler dagar.

Röstningsförfarandet i vallokalerna har gått lugnt till. Folk har varit glada för möjligheten att rösta.

Att fler utlandssvenskar vill rösta senare än föregående år är en lärdom som ambassaden tar med sig till nästkommande val.

”Lokalerna de konsulära konsulaten förfogar över är generellt sett små. Det är inga regelrätta vallokaler”.

Utmaningar hos konsulaten och ambassaden

Trots att det har varit många glada miner har det funnits vissa utmaningar som konsulaten och ambassaden behövt övervinna. På vissa håll i Spanien har det varit köer för att få avlägga sin röst.

Lokalerna konsulaten förfogar över är generellt sett små. Det är inga regelrätta vallokaler. Vi behövde anpassa lokalerna för att säkerställa att rösthemligheten ska kunna bibehållas och i dessa pandemitider måste vi vara än mer försiktiga med avstånd till varandra, berättar ambassadör Tauriainen.

Lokalerna konsulaten förfogar över är generellt sett små. Det gav upphov till mindre köer eftersom det var viktigt att kunna bibehålla rösthemligheten samt hålla avstånd i pandemitider.
Bild: Pexels.com

Går mot den globala trenden

Teppo Tauriainen berättar att valdeltagandet bland de förtidsröstande utlandssvenskarna i Spanien ökade med cirka 26 procent totalt sett jämfört med 2018. I årets val förtidsröstade 3 915 utlandssvenskar i Spanien jämfört med riksdagsvalet 2018 då antalet förtidsröstande låg på 3106. Detta går mot den globala trenden där valdeltagandet minskar. Även i Sverige minskade årets valdeltagande, från 87,18 procent till 84,21 procent enligt siffror från Valmyndigheten.

”Jag tror att många svenskar som bor i Spanien följer det som händer i Sverige ganska nära…Det finns många här i Spanien som har en stark koppling till Sverige trots att de bor utomlands och de har uppenbarligen gått för att rösta i år”

Teppo Tauriainen menar att det ökade valdeltagandet är svårt att exakt förklara.  

Jag tror att många svenskar som bor i Spanien följer det som händer i Sverige ganska nära. De har en koppling till Sverige som kanske inte är lika stark om du bor längre bort. Det har även varit en ganska intensiv valkampanj och det kan kanske ha haft en bidragande effekt till att valdeltagandet gått upp här.

Kopplingen till hemlandet är en aspekt som utlandssvenskar även belyst i Svenskar i Världens rapport Glöm inte bort oss! Hur ökar vi valdeltagandet bland utlandssvenskar? I rapporten uppmärksammade utlandssvenskar att många känner sig bortglömda under valet och att det finns en känsla av att man står långt ifrån Sverige.

Det finns många här i Spanien som har en stark koppling till Sverige trots att de bor utomlands och de har uppenbarligen gått för att rösta i år, säger Teppo Tauriainen.  

Ett ömsesidigt ansvar

Vad finns det då för konkreta lärdomar att ta med sig? Teppo Tauriainen berättar att själva röstmottagningen som överlag fungerade väl är något de tar med sig. Öppettiderna och röstningstiden är däremot en aspekt som ambassaden får analysera och ta med sig som en lärdom inför nästkommande val.

Ambassadör Tauriainen konstaterar att många utlandssvenskar redan vet att det gäller att vara tidigt ur startblocket när det kommer till förtidsröstning och är därmed medvetna om att de behöver anpassa sig efter de tider som finns tillgängliga hos konsulat och ambassader.

… [G]enom att samverka så gott vi kan där vi informerar och utlandssvenskarna håller sig underrättade kan vi nog öka valdeltagandet än mer. Det är ett ömsesidigt ansvar…”

Många svenskar som bott utomlands länge vet att man inte har samma möjligheter att rösta här som om man bott i Sverige. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att det även gick att poströsta från Spanien. De som så önskade kunde hämta poströstningsmaterial från ambassaden och konsulaten.  

Teppo Tauriainen menar att man måste vara mer alert som utlandssvensk.

Vi kommer aldrig att kunna erbjuda samma service på våra konsulat eller på ambassaden som Valmyndigheten kan erbjuda röstande svenskar i Sverige. Men genom att samverka så gott vi kan där vi informerar och utlandssvenskarna håller sig underrättade kan vi nog öka valdeltagandet än mer. Det är ett ömsesidigt ansvar skulle jag säga.

Elsa Karlsson Gustafsson.

Läs mer om

,