Statlig e-legitimation kan bli verklighet

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att analysera möjligheterna för och lämna förslag om framtagandet och driften av en statlig e-legitimation. Svenskar i Världen har under flertalet år påpekat begränsningen i att svenska medborgare bosatta utomlands inte har tillgång till en svensk e-legitimation, något som krävs i användandet av både privata och statliga tjänster i Sverige idag.

I regeringsuppdraget beskriver regeringen bland annat att:

”Digg ska också analysera vilket tekniskt stöd som behövs för att e-legitimationen ska kunna utfärdas, hur den informations- och cybersäkerhet som krävs ska säkerställas och vilka funktioner som krävs för att e-legitimationen ska kunna användas i förhållande till förlitande parter på ett effektivt, säkert och standardiserat sätt.

Utgångspunkter för analysen och förslagen ska vara att Polismyndigheten samt utlandsmyndigheterna ska ansvara för grundidentifieringen vid utfärdande av e-legitimationen och att Digg i övrigt ska ansvara för e-legitimationen. I uppdraget ingår att närmare analysera rollfördelningen mellan de ovan nämnda myndigheterna samt statens servicecenter avseende till exempel guidning vid ansökan, identitetskontroll vid krav på personlig inställelse samt utlämnande av handling.”

I utredningen nämner även regeringen att Digg i rapporten Digital plånbok har föreslagit att en statlig svensk e-legitimation på den högsta tillitsnivån skyndsamt tas fram för att stärka svenska medborgare som bor utomlands möjlighet till att använda digitala tjänster i Sverige

Svenskar i Världen ser positivt på detta regeringsuppdrag och vi kommer framföra utlandssvenskarnas perspektiv i utredningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2023.

Läs hela regeringsuppdraget här.