Socialdemokraterna svarar på 10 frågor

Inför riksdagsvalet har Svenskar i Världen ställt tio frågor till samtliga riksdagspartier. Frågorna berör områden som är viktiga för utlandssvenskarnas liv och vardag, såsom uppehållstillstånd för medföljande partner, särskild valkrets för utlandssvenskar och behov av fler utlandsmyndigheter och längre giltighetstid på passen.   

Här har vi sammanställt Socialdemokraternas svar på de tio frågorna. Är du intresserad av att ta del av mer innehåll från Socialdemokraterna kan du även se Svenskar i Världens intervju med utrikesminister Ann Linde där hon besvarar utlandssvenskarnas frågor.  

1. Fler utlandsmyndigheter

Att förnya sitt pass utomlands är ofta förenat med stora kostnader och logistikutmaningar, inte minst för att det krävs personlig inställelse. I geografiskt stora länder där avståndet till ambassaden eller generalkonsulatet är stort kan det kräva inrikesflyg för att ansöka om passet och sedan hämta ut det. Vissa länder saknar helt utlandsmyndigheter vilket innebär att man behöver resa till grannlandet för att få konsulär hjälp. För att möta upp det behov som finns anser Svenskar i Världen att antalet utlandsmyndigheter bör öka, likaså deras behörighet att utfärda konsulär hjälp. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: S har stor förståelse för behovet och önskemålet. Men det är inte ekonomiskt realistiskt att öka antalet svenska ambassader eller konsulat så mycket som skulle behövas för att uppnå det som frågan bygger på. Det sker ständigt ett arbete med att se över var och hur Sverige är representerat. Ett alternativ som övervägs är möjligheten att samlokalisera med andra, främst nordiska, länder.

2. Förläng passets giltighetstid

Giltighetstiden för svenska pass är idag 5 år (vuxna). Flera länder vars pass också klassas som ”säkra och attraktiva” har en giltighetstid på 10 år, exempelvis Japan, Tyskland, Danmark, Frankrike och Nederländerna. Att förlänga giltighetstiden på de svenska passen till 10 år skulle minska kostnaden och administrationen för både passinnehavare och myndigheter, och bör införas. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: De svenska passen är bland de säkraste i världen och vi vill att det ska fortsätta så. Därför behövs vissa begränsningar. Den kortare giltighetstiden gör det svårare att förfalska passen. En längre giltighetstid skulle innebära risk för fler förfalskade pass i omlopp.

3. Sänkning av SINK

Svenskar i Världen anser att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, SINK, återigen bör sänkas till 20 procent. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Vi har inga förslag på att justera skattesatsen för den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta. Vår ingång i skattefrågorna är att Sverige behöver en större skattereform, för att stärka välfärdens finansiering

4. Personnummer istället för samordningsnummer

Fram till den 1 januari 2000 fick svenska barn födda utomlands ett personnummer vid födseln. Sedan dess tilldelas barn som föds utomlands till minst en svensk förälder ett samordningsnummer i stället för ett personnummer. Samordningsnummer ska indikera en mindre stark koppling till det svenska samhället. Eftersom samordningsnummer inte fungerar i flertalet IT-system kan inte skolor, förskolor eller Pliktverket ta emot deras ansökningar och de drabbade kan inte använda sig av exempelvis BankID. Svenskar i Världen anser att dessa barn ska tilldelas ett svenskt personnummer istället för ett samordningsnummer, på samma vis som det gjordes före år 2000. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Grundregeln är att personnummer ska gälla för de som är folkbokförda i Sverige, och att den som inte är det ska tilldelas ett samordningsnummer. Är man däremot stadigvarande bosatt i Sverige ska man folkbokföras i landet, och då tilldelas ett personnummer.

5. Uppehållstillstånd för medföljande partner

Utlandssvenska familjer där partnern kommer från ett land utanför EU/EES stöter ofta på stora problem när de vill flytta hem till Sverige. Trots att bostads- och försörjningskravet för den svenska medborgaren togs bort i samband med att den tillfälliga lagen ersattes, kvarstår stora utmaningar.

Bland annat utgör det nya kravet att kunna visa på en ”manifesterad avsikt” att flytta till Sverige ett minst lika stort hinder. En ytterligare utmaning är den varierade kunskapsnivån hos handläggare på Migrationsverket om ändringarna; Svenskar i Världen har uppmärksammats på att bostads- och försörjningskravet fortfarande efterfrågas. Därtill är Migrationsverkets handläggningstider på upp emot 18 månader inte ovanliga. Svenskar i Världen anser att alternativet att kunna ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige ska vara möjligt. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Nej. Vi står bakom principen att ansökan ska ske på plats och vara klar innan ankomsten till Sverige. Vi socialdemokrater har dock uppfattat signalerna om svårigheter med Migrationsverkets tolkning av regelverket. Vi kommer att lyfta frågan i relevanta sammanhang för att få en bild av konsekvenserna. Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra sin tillgänglighet och service för de som vänder sig till myndigheten.

Svenskar i Världen föreslår att Migrationsverket skapar en egen kö för dessa ärenden. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Migrationsverket konstaterar att handläggningstiderna inom alla ärendeslag har kortats ner. Vi ser inte någon anledning till att inrätta en särskild kö för svenska medborgare.

Svenskar i Världen vill att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Det sker en ökad digitalisering och automatisering inom Migrationsverket för att förbättra effektiviteten och korta ner handläggningstiderna. En omorganisation har skett av myndigheten för att bli mer effektiva. Migrationsverket ska vara tillgängliga och ge god service.

6. Behålla svenskt medborgarskap efter 22-års ålder

Barn födda till minst en svensk medborgare får automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln, oavsett om barnet föds i Sverige eller utomlands. Om barnet fortsättningsvis bor utomlands och bara har en begränsad koppling till Sverige, behöver barnet ansöka om fortsatt svenskt medborgarskap från det att personen är 18 år men senast innan den fyller 22. Om inte det görs så förloras det svenska medborgarskapet, givet att hen har ett annat medborgarskap. Ingen kan göras statslös.

Svenskar i Världen anser att personer som erhållit svenskt medborgarskap vid födseln inte ska behöva ansöka om att behålla medborgarskapet efter 22-års ålder. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Om du vill behålla ditt medborgarskap så har du en tidsperiod på fyra år att ansöka från 18 år till 22 år. Vilket får anses som en rimlig tidsperiod.

7. Medförande av skolpeng utomlands och utökat statsbidrag

Vissa kommuner godkänner att barn och ungdomar som är folkbokförda i kommunen får ta med sig sin skolpeng till svenska utlandsskolor, medan andra kommuner nekar motsvarande. Det innebär att den som bor i ”fel” kommun får högre skolkostnader jämfört med den som bor i ”rätt” kommun. Svenskar i Världen föreslår därför att en statligt fastställd skolpeng ska kunna tas med till svenska utlandsskolor oavsett i vilken kommun man bor i. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Det finns ingen lagstadgad skyldighet för en elevs hemkommun att bekosta studier i utlandet, även om det finns kommuner som erbjuder detta under vissa förutsättningar. Det kan även finnas konflikter med kommunallagens principer om allmänintresse, förbud mot stöd till enskilda och lokaliseringsprincipen, även om det inte finns någon etablerad praxis. Det finns alltså inte någon rättighet att få skolpeng från kommunen om det gäller studier utomlands. Eftersom det är kommunen som finansierar skolpengen är det också rimligt att kommunen har rådighet i frågan.

8. Mer rättvis bedömning av high school-betyg

Från och med antagningen till höstterminen 2019 ändrade Universitets- och högskoleverkets (UHR) sina föreskrifter, vilket får till följd att omräkningstabellerna missgynnar elever som har studerat vid ett amerikanskt high school. Betygen från high school får nu ett lägre värde när det konverteras till den svenska betygsskalan. Det innebär att eftertraktade utbildningar på svenska universitet inte är tillgängliga för dessa studenter, medan dörrarna står öppna på universitet utanför Sverige. Svenskar i Världen anser att UHR ska göra om omräkningstabellen så att betyg från high school får en mer rättvis konvertering. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Att fler ska få sin utbildning och kunnande validerat och erkänt är en viktig fråga både för individen, arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Universitet- och högskolerådets bedömningstjänst erbjuder värdering av vad en utbildning motsvarar i Sverige och det är viktigt att det sker på ett rättvist sätt.

9. E-röstning från utlandet

Av de uppskattningsvis 660 000 svenskar som bor utomlands är cirka 170 000 röstberättigade. Om alla bodde i samma kommun skulle det motsvara en kommun strax över Linköpings storlek. Statistik från SCB visar att utlandssvenskarnas valdeltagande ökade i senaste riksdagsvalet, från knappt 33 till nära 40 procent. Men sett till valdeltagandet i Sverige är siffran låg. Elektronisk röstning är implementerat i Estland. Svenskar i Världen vill att det ska vara möjligt att rösta elektroniskt från utlandet. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning

Kommentar: Valen är en av vår demokratis viktigaste funktioner och kraven på säkerhet och kontrollrutiner måste vara så robusta att förtroendet för valsystemet inte blir lidande. Samtidigt ser vi en digitalisering av allt fler områden, något som ofta är positivt. För att möjliggöra att rösta elektroniskt från utlandet skulle en grundlig utredning och analys av kostnader, risker, skydd för valhemligheten m.m. behöva göras.

10. Särskild valkrets för utlandssvenskarna

Fram till och med 1994 var utlandssvenskarna upptagna i en särskild röstlängd och tillhörde ett specifikt valdistrikt i varje riksdagsvalkrets. Sedan dess hör utlandssvenskarna till det valdistrikt där de senast var folkbokförda. Flera länder har valt att införa system för särskild representation för utlandsboende, exempelvis i Frankrike där man har elva valkretsar uppdelade efter olika regioner utomlands. Andra länder där detta har införts är Portugal och Italien. Svenskar i Världen anser att utlandssvenskarna ska tillhöra en egen valkrets. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Socialdemokraterna anser inte att ett införande av en egen valkrets för utlandssvenskar är rätt väg att gå.

Livefika Valspecial med utrikesminister Ann Linde

Här kan du se vår intervju med Socialdemokraternas Ann Linde när hon svarar på utlandssvenskarnas frågor.