SD om uppehållstillstånd för medföljande och medborgarskap efter 22 års ålder

Under Utlandssvenskarnas parlament 2021 arbetade Svenskar i Världen, tillsammans med experter och medlemmar, fram en resolution i ämnet om uppehållstillstånd för medföljande till utlandssvenskar och en resolution gällande ansökan om medborgarskap efter 22 års ålder. Nu har Sverigedemokraterna återkommit med sina synpunkter på dessa resolutioner.

Svenskar som har bott utomlands under en längre tid och där bildar familj med en person som kommer från ett tredjeland stöter idag på stora problem när de vill flytta hem till Sverige tillsammans med sin familj. 

Av de 24 resolutioner som togs fram på Utlandssvenskarnas parlament i augusti i fjol handlade en om just detta. I resolutionen belyser vi svårigheterna som uppstår i samband med ansökningsprocessen för tredjelandsinvånare som vill bosätta sig i Sverige tillsammans med sin svenska partner.

Tre förslag på lösningar i frågan om uppehållstillstånd

De utmärkande problemen är bland annat långa handläggningstider, oklarheter kring var man får bo när man väntar på svar från Migrationsverket och okunskap bland handläggare som förmedlar felaktig information till den sökande. För att förenkla processen föreslår Svenskar i Världen tre tänkbara åtgärder.  

För det första borde tredjelandsinvånare kunna få befinna sig i Sverige under tiden som ansökningsprocessen pågår.  

För det andra föreslår vi att Migrationsverket skapar en egen kö för svenska medborgare som vill flytta till Sverige med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES.  

Slutligen föreslår Svenskar i Världen att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden. Idag är dessutom processen för dessa ärenden oskäligt långa. 

Att bostads- och försörjningskravet numera är undantaget för utlandssvenska familjer är något som Svenskar i Världen har arbetat hårt för. Att försörjningskravet för den svenska partnern slopades i och med ändringarna i utlänningslagen har dock inte förbättrat situationen för alla. Bevisföringen gällande ”manifesterad avsikt” utgör ett minst lika stort hinder och får därmed i princip motsvarande konsekvenser som bostads- och försörjningskravet hade. 

Svenskt medborgarskap efter 22 år

Svenskar i Världen anser att personer som erhållit svenskt medborgarskap vid födseln inte ska behöva ansöka om att behålla medborgarskapet efter 22-års ålder som det är idag. Informationen om att denna regel existerar är bristfällig och konsekvensen blir att svenska barn födda utomlands riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap.

SD om uppehållstillstånd till medföljande

Sverigedemokraterna understryker att principen att en utlänning skall ha ansökt om uppehållstillstånd, och beviljats det, före inresan till Sverige, är en grundläggande del av den reglerade invandringen sedan 1980, men till stor del ända sedan 1964. Det handlar om att utlänningar inte utan vidare skall kunna resa in hur som helst, med de stora negativa effekter det skulle få. Dock lyfter partiet i sitt svar att svenska medborgare ska prioriteras och att det finns undantag från huvudregeln. De menar därför att en särskild lösning ska förordas i fall som rör anhöriginvandring av familjer till utlandsbosatta svenska medborgare, varigenom de får lättare att ansöka inifrån än andra anhöriginvandrare, likväl införandet av en separat kö för utlandssvenskar.

Sverigedemokraternas kommentar på svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

Angående regeln om svenskt medborgarskap efter 22 års ålder skriver Sverigedemokraterna att de generellt sett anser att dessa särskilda bestämmelser och rättigheter för just utlandssvenskar är välavvägda. De kommenterar att den svenska diasporan, utlandssvenskarna, skall få hjälp att behålla kontakten med fäderneslandet, och hålla liv i sitt svenska arv. Sverigedemokraterna vill dock också att det svenska medborgarskapet skall uppvärderas. De nämner också i sitt svar att dagens bestämmelser på medborgarskapsområdet innebär att den svensk som är född utomlands, och aldrig bott i Sverige, likväl kan behålla det svenska medborgarskapet så länge man tagit sig tid att faktiskt ansöka om det före 22 års ålder, alternativt varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

Läs Sverigedemokraternas svar på våra resolutioner i sin helhet här.