Centerpartiet svarar på 10 frågor som berör utlandssvenskar

Inför riksdagsvalet har Svenskar i Världen ställt tio frågor till samtliga riksdagspartier. Frågorna berör områden som är viktiga för utlandssvenskarnas liv och vardag, såsom uppehållstillstånd för medföljande partner, särskild valkrets för utlandssvenskar och behov av fler utlandsmyndigheter och längre giltighetstid på passen.   

Här har vi sammanställt Centerpartiets svar på de tio frågorna. Är du intresserad av att ta del av mer innehåll från Centerpartiet kan du även se Svenskar i Världens intervju med Annie Lööf där hon besvarar utlandssvenskarnas frågor.  

1. Fler utlandsmyndigheter

Att förnya sitt pass utomlands är ofta förenat med stora kostnader och logistikutmaningar, inte minst för att det krävs personlig inställelse. I geografiskt stora länder där avståndet till ambassaden eller generalkonsulatet är stort kan det kräva inrikesflyg för att ansöka om passet och sedan hämta ut det. Vissa länder saknar helt utlandsmyndigheter vilket innebär att man behöver resa till grannlandet för att få konsulär hjälp. För att möta upp det behov som finns anser Svenskar i Världen att antalet utlandsmyndigheter bör öka, likaså deras behörighet att utfärda konsulär hjälp. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Antalet utlandsmyndigheter är ytterst upp till regeringen att besluta om och det finns också möjlighet att samverka med andra länders ambassader för att öka tillgängligheten. Ett sätt att få ner kostnaderna för att skaffa nytt pass skulle kunna vara att göra processen mer digital förutsatt att säkerheten kan upprätthållas. Det kan vara ett sätt att både sänka kostnaden och att underlätta att ansöka om nytt pass. Men vi driver även på för att kunna återskapa möjligheterna till mobila passenheter.

2. Förläng passets giltighetstid

Giltighetstiden för svenska pass är idag 5 år (vuxna). Flera länder vars pass också klassas som ”säkra och attraktiva” har en giltighetstid på 10 år, exempelvis Japan, Tyskland, Danmark, Frankrike och Nederländerna. Att förlänga giltighetstiden på de svenska passen till 10 år skulle minska kostnaden och administrationen för både passinnehavare och myndigheter, och bör införas. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Detta är ytterst en fråga som ansvariga myndigheter bör besluta om. Det kan finnas både för och nackdelar med att förlänga passets giltighetstid. En viktig faktor som man bör beakta är om säkerheten kan upprätthållas. Vi anser att man i första hand bör se över möjligheten att förenkla processen att ansöka om pass genom att göra den mer digital, förutsatt att säkerheten kan upprätthållas.

3. Sänkning av SINK

Svenskar i Världen anser att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, SINK, återigen bör sänkas till 20 procent. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Vi motsatte oss den höjning av SINK-skatten som infördes under förra mandatperioden. Centerpartiet var med och sänkte skatten för utomlandsbosatta från 25 % till 20 % år 2014. Då merparten av de personer som betalar SINK är pensionärer var den sänkningen i linje med de flertalet sänkningar som pensionärer bosatta i Sverige fick på sina skatter under Alliansregeringen. SINK-skatten ska vara på en nivå så att skattesituationen är jämförbar med de grupper som är bosatta i Sverige.

4. Personnummer istället för samordningsnummer

Fram till den 1 januari 2000 fick svenska barn födda utomlands ett personnummer vid födseln. Sedan dess tilldelas barn som föds utomlands till minst en svensk förälder ett samordningsnummer i stället för ett personnummer. Samordningsnummer ska indikera en mindre stark koppling till det svenska samhället. Eftersom samordningsnummer inte fungerar i flertalet IT-system kan inte skolor, förskolor eller Pliktverket ta emot deras ansökningar och de drabbade kan inte använda sig av exempelvis BankID. Svenskar i Världen anser att dessa barn ska tilldelas ett svenskt personnummer istället för ett samordningsnummer, på samma vis som det gjordes före år 2000. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Folkbokföringen är central för svensk förvaltning. Därför anser Centerpartiet att det måste finnas sätt att skilja på medborgare folkbokförda i Sverige och de som inte är det. Innan samordningsnummer infördes 2000 tilldelades svenska medborgare födda utomlands ett så kallat TP-nummer. Samordningsnummer har idag en bredare funktion och Centerpartiet bedömer den nuvarande ordningen som rimlig. Däremot är det viktigt att samordningsnummer inte är ett hinder när svenska medborgare födda utomlands flyttar till Sverige varför det är viktigt att det mer sömlöst blir enklare för svenska medborgare med samordningsnummer att skaffa ett personnummer.

5. Uppehållstillstånd för medföljande partner

Utlandssvenska familjer där partnern kommer från ett land utanför EU/EES stöter ofta på stora problem när de vill flytta hem till Sverige. Trots att bostads- och försörjningskravet för den svenska medborgaren togs bort i samband med att den tillfälliga lagen ersattes, kvarstår stora utmaningar.

Bland annat utgör det nya kravet att kunna visa på en ”manifesterad avsikt” att flytta till Sverige ett minst lika stort hinder. En ytterligare utmaning är den varierade kunskapsnivån hos handläggare på Migrationsverket om ändringarna; Svenskar i Världen har uppmärksammats på att bostads- och försörjningskravet fortfarande efterfrågas. Därtill är Migrationsverkets handläggningstider på upp emot 18 månader inte ovanliga. Svenskar i Världen anser att alternativet att kunna ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige ska vara möjligt. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Centerpartiet står bakom den huvudregel som innebär att en ansökan om uppehållstillstånd ska göras från utlandet och vara klar innan inresa till Sverige. I vissa enstaka fall kan undantag göras redan idag vilket vi tycker är bra. Däremot är det önskvärt att handläggningstiderna förkortas.

Svenskar i Världen föreslår att Migrationsverket skapar en egen kö för dessa ärenden. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Vi anser att det även fortsättningsvis ska vara Migrationsverket som gör bedömningen av hur olika ärenden ska prioriteras.

Svenskar i Världen vill att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Det är självklart viktigt att rättssäkerheten i handläggningen är hög och att Migrationsverkets bedömningar är korrekta. Vi anser dock att det är upp till myndigheten själv att besluta om förändrade interna rutiner.

6. Behålla svenskt medborgarskap efter 22-års ålder

Barn födda till minst en svensk medborgare får automatiskt svenskt medborgarskap vid födseln, oavsett om barnet föds i Sverige eller utomlands. Om barnet fortsättningsvis bor utomlands och bara har en begränsad koppling till Sverige, behöver barnet ansöka om fortsatt svenskt medborgarskap från det att personen är 18 år men senast innan den fyller 22. Om inte det görs så förloras det svenska medborgarskapet, givet att hen har ett annat medborgarskap. Ingen kan göras statslös.

Svenskar i Världen anser att personer som erhållit svenskt medborgarskap vid födseln inte ska behöva ansöka om att behålla medborgarskapet efter 22-års ålder. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Centerpartiets kommentar: Ett svenskt medborgarskap bör grunda sig på någon form av anknytning till Sverige som inte ligger alltför långt tillbaka i tiden. Det bör därför även i fortsättningen finnas bestämmelser om preskription. Det är viktigt att man säkerställer att den som riskerar att förlora sitt medborgarskap har fått information om att en ansökan om att behålla medborgarskapet behöver lämnas. Centerpartiet anser därför att man bör se över om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

7. Medförande av skolpeng utomlands och utökat statsbidrag

Vissa kommuner godkänner att barn och ungdomar som är folkbokförda i kommunen får ta med sig sin skolpeng till svenska utlandsskolor, medan andra kommuner nekar motsvarande. Det innebär att den som bor i ”fel” kommun får högre skolkostnader jämfört med den som bor i ”rätt” kommun. Svenskar i Världen föreslår därför att en statligt fastställd skolpeng ska kunna tas med till svenska utlandsskolor oavsett i vilken kommun man bor i. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Skolpengssystemet behöver ses över i sin helhet för att säkerställa resurser utifrån elevers behov. Vi instämmer i att det önskvärt att i detta även titta på hanteringen av skolpeng utomlands, eftersom det idag hanteras olika i olika kommuner. När det gäller varaktigt boende utomlands är vi kritiska till förslaget då det finns frågor kopplade till skolpliktsansvaret i detta som först och främst behöver beaktas. Däremot instämmer vi i att det är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig mellan skolhuvudmän och Skolverket när det gäller skolgång utomlands.

8. Mer rättvis bedömning av high school-betyg

Från och med antagningen till höstterminen 2019 ändrade Universitets- och högskoleverkets (UHR) sina föreskrifter, vilket får till följd att omräkningstabellerna missgynnar elever som har studerat vid ett amerikanskt high school. Betygen från high school får nu ett lägre värde när det konverteras till den svenska betygsskalan. Det innebär att eftertraktade utbildningar på svenska universitet inte är tillgängliga för dessa studenter, medan dörrarna står öppna på universitet utanför Sverige. Svenskar i Världen anser att UHR ska göra om omräkningstabellen så att betyg från high school får en mer rättvis konvertering. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Vi ser att det är problematiskt att elever som studerar utomlands inte har en chans på vissa utbildningar trots maxbetyg. När det gäller just omräkning av amerikanska betyg menar UHR att sökande med betyg från USA haft en oproportionerligt stor chans att antas i förhållande till svenska gymnasieelever. UHR har som uppdrag att se till att antagning till högskolan sker på ett så rättvist och likvärdigt sätt som möjligt. Myndigheten ser återkommande över hur utländska betyg ska jämföras med svenska, vilket är bra.

Centerpartiet driver också på för mer alternativa antagningsmetoder så att inte bara betygen har betydelse vid antagning. Det skulle skapa fler vägar in till högskoleutbildningar och kunna överbrygga problem som finns med andra urvalsgrunder.

9. E-röstning från utlandet

Av de uppskattningsvis 660 000 svenskar som bor utomlands är cirka 170 000 röstberättigade. Om alla bodde i samma kommun skulle det motsvara en kommun strax över Linköpings storlek. Statistik från SCB visar att utlandssvenskarnas valdeltagande ökade i senaste riksdagsvalet, från knappt 33 till nära 40 procent. Men sett till valdeltagandet i Sverige är siffran låg. Elektronisk röstning är implementerat i Estland. Svenskar i Världen vill att det ska vara möjligt att rösta elektroniskt från utlandet. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning

Kommentar: Röstdeltagandet bland utlandssvenskar är lågt och tröskeln att utnyttja sin demokratiska rätt att rösta kan höjas av långa avstånd till ambassaden. Det är viktigt att upprätthålla de säkerhetskrav som ett demokratiskt val kräver och med ett system med e-röstning har vi ännu inte sett att bland annat valhemligheten kan säkras. Redan nu finns möjligheten att brevrösta för personer som befinner sig utanför Sveriges gränser. Vi arbetar nu i 2020 års valutredning som nu pågår och där bland annat frågan om hur man kan underlätta för utlandssvenskar att delta i riksdagsval och val till Europaparlamentet utreds.

10. Särskild valkrets för utlandssvenskarna

Fram till och med 1994 var utlandssvenskarna upptagna i en särskild röstlängd och tillhörde ett specifikt valdistrikt i varje riksdagsvalkrets. Sedan dess hör utlandssvenskarna till det valdistrikt där de senast var folkbokförda. Flera länder har valt att införa system för särskild representation för utlandsboende, exempelvis i Frankrike där man har elva valkretsar uppdelade efter olika regioner utomlands. Andra länder där detta har införts är Portugal och Italien. Svenskar i Världen anser att utlandssvenskarna ska tillhöra en egen valkrets. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.
Nej, vi håller inte med.
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Vi ser inte ett behov av en separat valkrets för utlandssvenskar utan anser att ordningen med att man röstar i den valkrets man flyttat från är ett fungerande system. Däremot måste både berörda myndigheter och de politiska partierna blir bättre på att nå ut till utlandssvenskarna med information inför valet. Centerpartiet gjorde också en särskild satsning mot utlandssvenskar i förra valet.

Livefika Valspecial med Annie Lööf

Här kan du se vår intervju med Centerpartiets partiledare Annie Lööf när hon svarar på utlandssvenskarnas frågor.