Sverigedemokraterna svarar på 10 frågor som berör utlandssvenskar

Svenskar i Världen har som målsättning att fler utlandssvenskar ska rösta i riksdagsvalet 2022. För att öka intresset och göra det enklare att rösta har vi ställt tio frågor som är viktiga för utlandssvenskar till samtliga riksdagspartier. Frågeformuläret innehåller ämnen som uppehållstillstånd för medföljande partner, sänkning av SINK och e-röstning.  

I detta inlägg har vi sammanställt Sverigedemokraternas svar på de tio frågorna. Är du intresserad av att ta del av mer innehåll från Sverigedemokraterna kan du även se Svenskar i Världens intervju med partiledaren Jimmie Åkesson där han över besvarar utlandssvenskarnas frågor.  

1. Fler utlandsmyndigheter

Att förnya sitt pass utomlands är ofta förenat med stora kostnader och logistikutmaningar, inte minst för att det krävs personlig inställelse. I geografiskt stora länder där avståndet till ambassaden eller generalkonsulatet är stort kan det kräva inrikesflyg för att ansöka om passet och sedan hämta ut det. Vissa länder saknar helt utlandsmyndigheter vilket innebär att man behöver resa till grannlandet för att få konsulär hjälp. För att möta upp det behov som finns anser Svenskar i Världen att antalet utlandsmyndigheter bör öka, likaså deras behörighet att utfärda konsulär hjälp. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Sverigedemokraterna har inte tagit ställning för att generellt utöka antalet utlandsmyndigheter, däremot anser vi att deras behörighet att utfärda konsulär hjälp behöver förbättras. Svenska utlandsmyndigheter bör exempelvis i högre utsträckning utrustas med den infrastruktur som behövs för att ta upp biometriuppgifter.

2. Förläng passets giltighetstid

Giltighetstiden för svenska pass är idag 5 år (vuxna). Flera länder vars pass också klassas som ”säkra och attraktiva” har en giltighetstid på 10 år, exempelvis Japan, Tyskland, Danmark, Frankrike och Nederländerna. Att förlänga giltighetstiden på de svenska passen till 10 år skulle minska kostnaden och administrationen för både passinnehavare och myndigheter, och bör införas. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Missbruk av pass och andra identifikationshandlingar utgör idag ett stort problem. Så länge denna problematik ej lösts kommer en sådan åtgärd snarare riskera att stärka detta missbruk.

3. Sänkning av SINK 

Svenskar i Världen anser att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, SINK, återigen bör sänkas till 20 procent. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning.  

Kommentar: Återställ den särskilda inkomstskatten för de som är bosatta utomlands (SINK) från 25 procent till tidigare 20 procent.

4. Personnummer istället för samordningsnummer 

Fram till den 1 januari 2000 fick svenska barn födda utomlands ett personnummer vid födseln. Sedan dess tilldelas barn som föds utomlands till minst en svensk förälder ett samordningsnummer i stället för ett personnummer. Samordningsnummer ska indikera en mindre stark koppling till det svenska samhället. Eftersom samordningsnummer inte fungerar i flertalet IT-system kan inte skolor, förskolor eller Pliktverket ta emot deras ansökningar och de drabbade kan inte använda sig av exempelvis BankID. Svenskar i Världen anser att dessa barn ska tilldelas ett svenskt personnummer istället för ett samordningsnummer, på samma vis som det gjordes före år 2000. Håller ert parti med?  

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning. 

Kommentar: Samordningsnumren fungerar inte bra. En total översyn av systemet behövs i stället för olika anpassningar av nuvarande regler.

5. Uppehållstillstånd för medföljande partner

Svenskar i Världen anser att alternativet att kunna ansöka om uppehållstillstånd på plats i Sverige ska vara möjligt. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning. 

Kommentar: Principen att en utlänning skall ha ansökt om uppehållstillstånd, och beviljats det, före inresan till Sverig, är en grundläggande del av den reglerade invandringen sedan 1980, men till stor del ända sedan 1964. Det handlar om att utlänningar inte utan vidare skall kunna resa in hur som helst, med de stora negativa effekter det skulle få. 

Däremot finns nu som förr flera undantag från huvudregeln, däribland ett som rör just anhöriginvandring. I ärenden om anhöriginvandring där barn är inblandade beviljas i princip regelmässigt undantag från huvudregeln, och föräldrar och barn kan alltså ansöka om tillstånd, och invänta beslutet på plats här i Sverige istället för att vara åtskilda. 

Detta är en god ordning som naturligtvis skall bevaras. Däremot drabbas utlandssvenskar ofta hårdare än andra eftersom de i dessa fall oftast har både familj och bostad och arbete utomlands, och därför skulle behöva lämna familjen i utlandet för att komma till Sverige och ordna med bostad och arbete. Sverigedemokraterna förordar därför en särskild lösning i fall som rör anhöriginvandring av familjer till utlandsbosatta svenska medborgare, varigenom de får lättare att ansöka inifrån än andra anhöriginvandrare. I Sverige måste svenska medborgare komma först.

Svenskar i Världen föreslår att Migrationsverket skapar en egen kö för dessa ärenden. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning.  

Kommentar: I enlighet med förra svaret bör det finnas särskilda bestämmelser för just utlandssvenskar och svenska medborgare, som bör prioriteras och premieras. Häri ingår också att anhöriginvandring i dessa fall skall prioriteras också i handläggningen, och hanteras i en egen kö, skild från andra ärenden om uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Svenskar i Världen vill att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning.  

Kommentar: Sverigedemokraterna har alltid förordat en förbättrad styrning på Migrationsverket, och åtgärder för att både förbättra kontroll och säkerhet i ärendehandläggningen. Även kommunikationen utåt till sökande behöver förbättras.

6. Behålla svenskt medborgarskap efter 22-års ålder

Svenskar i Världen anser att personer som erhållit svenskt medborgarskap vid födseln inte ska behöva ansöka om att behålla medborgarskapet efter 22-års ålder. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning. 

Kommentar: Sverigedemokraterna anser den svenska diasporan, utlandssvenskarna, skall få hjälp att behålla kontakten med fäderneslandet och hålla liv i sitt svenska arv. 

Vi vill dock också att det svenska medborgarskapet skall uppvärderas. Dagens bestämmelser på medborgarskapsområdet innebär att den svensk som är född utomlands, och aldrig bott i Sverige, likväl kan behålla det svenska medborgarskapet så länge man tagit sig tid att faktiskt ansöka om det före 22 års ålder, alternativt varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

Även den som blivit medborgarskapet förlustig kan därefter genom särskilda undantag upptagas till medborgare på nytt genom naturalisation. Vi anser generellt sett att dessa särskilda bestämmelser och rättigheter för just utlandssvenskar är välavvägda. Däremot skulle det kunna finnas utrymme att förbättra ordningen ytterligare. Frågan skulle i sådana fall behöva utredas.

7. Medförande av skolpeng utomlands och utökat statsbidrag

Vissa kommuner godkänner att barn och ungdomar som är folkbokförda i kommunen får ta med sig sin skolpeng till svenska utlandsskolor, medan andra kommuner nekar motsvarande. Det innebär att den som bor i ”fel” kommun får högre skolkostnader jämfört med den som bor i ”rätt” kommun.

Svenskar i Världen föreslår därför att en statligt fastställd skolpeng ska kunna tas med till svenska utlandsskolor oavsett i vilken kommun man bor i. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning. 

Kommentar: Det är rimligt att reglerna är desamma oavsett var i landet man bor. Vi är positiva till att skolpengen kan användas även vid ackrediterade svenska utlandsskolor. Sverigedemokraterna förespråkar dessutom ett statligt huvudmannaskap och en nationell skolpeng. Ett sådant system skulle förhindra att mantalsskrivningen avgör om du får ta med skolpengen eller inte. 

8. Mer rättvis bedömning av high school-betyg

Från och med antagningen till höstterminen 2019 ändrade Universitets- och högskoleverkets (UHR) sina föreskrifter, vilket får till följd att omräkningstabellerna missgynnar elever som har studerat vid ett amerikanskt high school. Betygen från high school får nu ett lägre värde när det konverteras till den svenska betygsskalan. Det innebär att eftertraktade utbildningar på svenska universitet inte är tillgängliga för dessa studenter, medan dörrarna står öppna på universitet utanför Sverige. Svenskar i Världen anser att UHR ska göra om omräkningstabellen så att betyg från high school får en mer rättvis konvertering. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Det är orimligt att toppbetyg i USA, som dessutom ges till de absolut bästa studenterna, inte likställs med motsvarande svenska. Vi ska givetvis se till så att svenska studenter som läst sin gymnasieutbildning i USA inte stängs ute från svenska universitet. Sverige behöver fler toppresterande elever i hela utbildningskedjan. 

9. E-röstning från utlandet

Av de uppskattningsvis 660 000 svenskar som bor utomlands är cirka 170 000 röstberättigade. Om alla bodde i samma kommun skulle det motsvara en kommun strax över Linköpings storlek. Statistik från SCB visar att utlandssvenskarnas valdeltagande ökade i senaste riksdagsvalet, från knappt 33 till nära 40 procent. Men sett till valdeltagandet i Sverige är siffran låg. Elektronisk röstning är implementerat i Estland. Svenskar i Världen vill att det ska vara möjligt att rösta elektroniskt från utlandet. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: Förslaget om E-röstning är förvisso intressant och Sverigedemokraterna utesluter inte en sådan lösning i framtiden. Men i nuläget kan ett sådant förfarande inte betraktas som erforderligt skyddat mot missbruk och manipulation. 

En annan viktig parameter är att den som röstar enligt svensk lag har rätt att vara anonym och E-röstning från utlandet kan, åtminstone i nuläget, inte sägas erbjuda samma garantier för rätt till anonymitet som ett bemannat röstmottagningsställe kan.  

10. Särskild valkrets för utlandssvenskarna 

Fram till och med 1994 var utlandssvenskarna upptagna i en särskild röstlängd och tillhörde ett specifikt valdistrikt i varje riksdagsvalkrets. Sedan dess hör utlandssvenskarna till det valdistrikt där de senast var folkbokförda. Flera länder har valt att införa system för särskild representation för utlandsboende, exempelvis i Frankrike där man har elva valkretsar uppdelade efter olika regioner utomlands. Andra länder där detta har införts är Portugal och Italien. Svenskar i Världen anser att utlandssvenskarna ska tillhöra en egen valkrets. Håller ert parti med?

Ja, vi håller med och vill driva igenom en förändring.  
Nja, vi håller delvis med men inte fullt ut.  
Nej, vi håller inte med.  
Vi har inte tagit ställning.

Kommentar: En valkrets utgörs av en relativt avgränsad geografisk yta inom rikets gränser och de i utlandet bosatta svenska medborgarna bör i valtekniskt avseende därför inte vara att likställa med en större kommun eller stad som anges i exemplet.   

Livefika Valspecial med Jimmie Åkesson

Här kan du se vår intervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson när han svarar på utlandssvenskarnas frågor.