SKR om medförande av skolpeng och statsbidrag

En av de frågor som Svenskar i Världen driver handlar om att barn och ungdomar ska få ta med sig skolpengen för att studera utomlands samt att öka statsbidraget till svenska utlandsskolor. Frågan gällande skolpengen adresserades bland annat till Sveriges kommuner och regioner, SKR, som nu har återkommit med ett svar.

I Svenskar i Världens resolution lyfter vi att vissa kommuner godkänner att barn och ungdomar som är folkbokförda i kommunen får ta med sig sin skolpeng till svenska utlandsskolor, medan andra kommuner nekar motsvarande.

Det innebär att den som bor i ”fel” kommun får högre skolkostnader jämfört med den som bor i ”rätt” kommun. En subventionerad skolkostnad kan vara avgörande om en familj har möjlighet att låta ett barn studera vid en svensk utlandsskola. Något uttryckligt förbud mot möjligheten att ta med sig skolpeng utomlands finns inte i skollagen (2010:800). Men skollagen anger samtidigt heller ingen skyldighet för kommuner att bevilja skolpeng utomlands. Det saknas därmed tydlighet från lagstiftaren kring vad som gäller på området. SKR har vid flertalet tillfällen uttalat att möjligheten att ta med sig skolpengen utomlands inte överensstämmer med kommunallagen.

Svenskar i Världen menar att en mer generös inställning till skolpengen skulle bidra till att dyra svenska utlandsskolor, där statsbidraget inte täcker skolavgiften, skulle minska de stora kostnaderna. Dessutom skulle eleven som vill läsa vid en svensk utlandsskola, trots att föräldrarna bor i Sverige, lättare kunna finansiera en sådan möjlighet.

När barn och ungdomar får olika förutsättningen för att de bor i olika kommuner behövs en övergripande statlig policy, lag eller förordning. Vi föreslår därför i vår resolution att man bör införa en statligt fastställd skolpeng som skickas med under skoltiden vilket skulle bidra till likvärdigheten inom området.

Skolplikten upphör vid flytt utomlands

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, svarar kortfattat på vår resolution:

Vi förstår att det finns många fördelar för barn och ungdomar att bo och studera utomlands. Det som gäller i dag är dock att skolplikten och rätten till utbildning upphör när barn eller ungdomar flyttar eller vistas utomlands under en längre period. Det innebär att hemkommunen inte är skyldig att betala skolgången utomlands. Det förslag ni har om en statligt fastställd skolpeng är inte heller en fråga som SKR förfogar över utan det är en fråga för regering och riksdag. Ni har ju också fört fram förslaget till dessa insatser (utbildningsdepartementet och utbildningsutskottet) och det är således de som bör bemöta förslaget.

Läs Svenskar i Världens resolution om medförande av skolpeng och statsbidrag här.