Centerpartiet om uppehållstillstånd för medföljande

Nu har Centerpartiet sagt sitt om hur de ser på Svenskar i Världens lösningsförslag gällande uppehållstillstånd för medföljande. 

Svenskar som har bott utomlands under en längre tid och där bildar familj med en person som kommer från ett tredjeland stöter idag på stora problem när de vill flytta hem till Sverige tillsammans med sin familj. Motsvarande hinder uppstår även för svenska medborgare som inte har varit sammanboende i tredjeland men som önskar att bilda familj eller utöva sitt familjeliv i Sverige tillsammans med en tredjelandsmedborgare.  

Av de 24 resolutioner som togs fram på Utlandssvenskarnas parlament i augusti i fjol handlade en om just detta.  

I resolutionen belyser vi svårigheterna som uppstår i samband med ansökningsprocessen för tredjelandsinvånare som vill bosätta sig i Sverige tillsammans med sin svenska partner.  

Tre tänkbara åtgärder 

De utmärkande problemen är bland annat långa handläggningstider, oklarheter kring var man får bo när man väntar på svar från Migrationsverket och okunskap bland handläggare som förmedlar felaktig information till den sökande. För att förenkla processen föreslår Svenskar i Världen tre tänkbara åtgärder.  

För det första borde tredjelandsinvånare kunna få befinna sig i Sverige under tiden som ansökningsprocessen pågår.  

För det andra föreslår vi att Migrationsverket skapar en egen kö för svenska medborgare som vill flytta till Sverige med sin familj där partnern kommer från ett land utanför EU/EES.  

Slutligen föreslår Svenskar i Världen att Migrationsverket ser över och förtydligar sina interna rutiner för att minska oklarheter och faktiska fel i anknytningsärenden. Idag är dessutom processen för dessa ärenden oskäligt långa. 

Att bostads- och försörjningskravet numera är undantaget för utlandssvenska familjer är något som Svenskar i Världen har arbetat hårt för. Att försörjningskravet för den svenska partnern slopades i och med ändringarna i utlänningslagen har dock inte förbättrat situationen för alla. Bevisföringen gällande ”manifesterad avsikt” utgör ett minst lika stort hinder och får därmed i princip motsvarande konsekvenser som bostads- och försörjningskravet hade. 

Centerpartiet återkopplar 

Centerpartiet har nu återkopplat på hur de ser på saken. Sammantaget håller Centerpartiet med om att handläggningstiden behöver minska bland ärendena i fråga, samt att Migrationsverken borde se över sina interna rutiner om anknytningsärenden. Centerpartiet står även bakom idén att skapa separata köer för olika typer av migrationsärenden.   

Läs Centerpartiets svar i sin helhet här