Närmare relation mellan utlandsmyndigheter och representanter

I ett möte med utrikesminister Ann Linde i början av pandemin uttryckte hon en önskan om att ambassader och konsulat skulle utöka samarbetet med Svenskar i Världens representanter. I Hongkong är samarbetet nu i gång.

I vissa länder har Svenskar i Världens representanter under flera år haft en mycket god relation med ambassaden, exempelvis i Schweiz. På utrikesministerns uttryckliga önskan om att bredda relationerna har ett arbete inletts med att koppla representanterna närmare ambassader och konsulat i fler länder.

Svenskar i Världens representanter i Hongkong, Peter Thelin och Ingrid Reinli, träffade därför generalkonsul Per Augustsson och vicekonsul Eva Bostam med syfte att hitta samarbetsformer mellan Svenskar i Världen lokalt och utlandsmyndigheten.

Olika initiativ som ska hjälpa och stötta svenskarna i regionen diskuterades, bland annat en idé om att bjuda in svenskar och företrädare för svenska företag och organisationer i regionen för att diskutera aktuella frågor såsom vaccinationspass, vad som gäller när man vill flytta hem med sin familj och arvsrätt. Där det passar skulle representanter från berörda myndigheter kunna närvara digitalt för att bistå med information.

Framöver kommer representanterna att ingå i ett mötesforum för svenska organisationer i Hongkong som träffas på månatlig basis, och de kommer dessutom att läggas till i den Whatsapp-grupp som generalkonsulatet driver.

Sammanfattningsvis var det ett mycket trevligt möte, hälsade alla.  Tack för denna covid-säkrade självis!