Ändring i folkbokföringslagen som avser samordningsnummer

Med anledning av den ändring i folkbokföringslagen som gäller från den 18 juni i år och avser samordningsnummer har nu UD tillsammans med Polismyndigheten tagit fram en gemensam rutin och information om hur dessa samordningsnummer ska hanteras vid en passmyndighet oavsett om det är i Sverige eller utomlands.

Den 18 juni 2021 trädde nya bestämmelser i folkbokföringslagen i kraft. Som en del i att göra systemet kring samordningsnummer säkrare och bättre har man infört olika statuslägen för samordningsnummer. Bland annat införs vilandeförklarande av samordningsnummer.

Vid tillämpningen av bestämmelsen i folkbokföringslagen (18 d § 1) ska en person som har tilldelats ett samordningsnummer före 2016 anses ha tilldelats numret under 2016. Det innebär att ett samordningsnummer som tilldelats fram till och med 2016 ska förklaras vilande om någon anmälan eller ansökan om förnyelse inte har kommit in till Skatteverket senast den 31 december 2021.

Ett samordningsnummer kommer hädanefter att vara aktivt i fem år. Samordningsnumret blir vilandeförklarat vid utgången av det femte kalenderåret om inte en anmälan om förnyelse har inkommit till Skatteverket. Den enskilde kan själv ansöka/ anmäla om förnyelse genom inställelse hos Skatteverket. De gånger passmyndigheterna ombesörjer detta är i samband med passansökan. I alla övriga fall gör individen det själv hos Skatteverket.

Om man har frågor gällande samordningsnummer hänvisar UD och Polismyndigheten till Skatteverket som är ansvarig myndighet. Passmyndigheter utom och inom Sverige svarar inte på frågor gällande huruvida ett samordningsnummer är aktivt eller vilandeförklarat eller andra frågor som rör ett tilldelat samordningsnummer.

Har du frågor eller vill veta mer så hänvisar de till Skatteverkets hemsida om samordningsnummer samt Skatteverkets rättsliga information kring förnyelse av vilandeförklarade samordningsnummer.

I de fall samordningsnumret har blivit vilandeförklarat krävs en ansökan om förnyelse enligt 18 e § folkbokföringslagen. Ansökan sker genom Skatteverkets blankett SKV 7547.

Skatteverket om samordningsnummer

Skatteverkets rättsliga information kring förnyelse av vilandeförklarade samordningsnummer

Skatteverket om övergångsbestämmelserna

Propositionen Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen