Remissyttrande gällande ändrade regler i medborgarskapslagen

Svenskar i Världen har lämnat in ett remissyttrande på det slutbetänkande som gäller ändrade regler i medborgarskapslagen. Det berör bland annat svenska barn som fötts utomlands. Familjens Jurist har hjälpt oss med svaret.

Ännu ett remissyttrande har gått i väg. Denna gång rör det Justitiedepartementets slutbetänkande gällande Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54).

Barn till svenskar förvärvar i enlighet med 2 § i medborgarskapslagen medborgarskap vid födseln. Detta gäller även då barnet föds utomlands. Vi har redan i tidigare remissyttrande lyft problematiken med utlandssvenskar som riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap såvida de inte ansöker om att behålla medborgarskapet efter att de fyllt 18 år men innan de fyllt 22 år.

Det ställs idag stort ansvar på utlandssvenskars kännedom om svensk medborgarskapslag för att utlandssvensken ska kunna bevaka sin rätt att bibehålla sitt svenska medborgarskap. Eftersom en förlust av medborgarskapet måste anses utgöra ett allvarligt ingrepp i den enskildes rättigheter anser vi att det är högst rimligt att den som riskerar att förlora sitt svenska medborgarskap i god tid innan får information om detta så att de hinner anmäla om att få behålla sitt medborgarskap.

Svenskar i Världen föreslår därför att polismyndighet, ambassad, konsulat, Skatteverket och Migrationsverket tar ett gemensamt ansvar för att informationen når utlandssvenskar som är mellan 18 år och 22 år.

Sammanfattningsvis anser Svenskar i Världen att ingen svensk medborgare ska kunna fråntas dess rättigheter och skyldigheter utan att först ha informerats om att detta kan ske om en ansökan inte görs innan den svenska medborgaren fyllt 22 år.

Stort tack till Familjens Jurist som pro-bono har hjälpt oss med remissyttrandet!

Svenskar i Världens remissyttrande gällande ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54)

Foto: Pixabay.com