Uppdrag från regeringen gällande covidbevis berör utlandssvenskar

I ett uppdrag från regeringen till E-hälsomyndigheten uppmanas myndigheten att se över framtagningen av ett system för manuellt utfärdande av covidbevis. I uppdragsbeskrivningen nämns utlandssvenskar som blivit vaccinerade i tredjeland och hur man ska kunna registrera dessa vaccinationer.

För att understryka den problematik som uppstått och fortfarande uppstår för många utlandssvenskar i frågan om vaccin och covidbevis har Svenskar i Världen skickat en skrivelse till E-hälsomyndigheten som ett inspel till förstudien.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2021. 

Svenskar i Världens skrivelse till e-hälsomyndigheten: https://www.sviv.se/wp-content/uploads/2021/09/Skrivelse-till-E-halsomyndigheten.pdf

Här kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/08/uppdrag-att-genomfora-en-forstudie-avseende-framtagning-av-ett-system-for-manuellt-utfardande-av-covidbevis/