Slutstuderat i USA?

Kommer den nya lagen som träder i kraft den 18 juni 2021 hindra svenska medborgare från att studera i USA? Här skriver Charlotta Mantz, grundare av College Service om en ny lag som kan komma att lägga krokben för utlandsstudier.

Vid studier utomlands ett år eller mer ska blankett SKV 7665 för anmälan om flyttning till utlandet fyllas i och skickas till Skatteverket. Skatteverket anser sedan att man är bosatt i landet där man har sin huvudsakliga syssla, dvs studierna, och man registreras sedan förmodligen som utvandrad.

Därefter ska blankett 5459 fyllas i hos Försäkringskassan. Efter utredning kan studenten sedan anses vara fortsatt bosatt i Sverige och därmed omfattas av en rad förmåner. Planerad sjukvård under lov ingår inte i Socialförsäkringslagen. (Not. 1)

En student som mot förmodan inte blir skulle bli godkänd som fortsatt bosatt i Sverige av Försäkringskassan, eller en student som inte fått information om att blanketten ska fyllas i, har ingen möjlighet att teckna en utlandsstudieförsäkran när det är dags att återvända till studieorten.

Det finns idag ingen möjlighet att invandra på sommarlovet. För att kunna bli folkbokförd i Sverige igen måste man anmäla att man flyttar till Sverige och planerar att bo här i minst ett år. Det gör man genom att besöka ett av Skatteverkets servicekontor.

Lagen om flyttning till utlandet har funnits länge och fungerar förmodligen bra så länge studier sker inom EU/EES och Schweiz. Däremot blir det problematiskt om man planerar att studera i USA.

Den 18 juni 2021 träder en ny lag i kraft. Det föreslås att skyldigheten att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen ska utvidgas och omfatta i huvudsak samtliga myndigheter och gälla fler uppgifter. (Not 2)

Troligtvis kommer CSN att skicka in uppgifter om alla som planerar att studera utomlands i ett år eller mer till Skatteverket. Studenten anses vara bosatt i det land där de har sin huvudsakliga syssla. Att som student med tidsbegränsat visum bli registrerad som bosatt i USA är inte möjligt. Därför är en svensk utlandsstudieförsäkran utöver ev. obligatorisk amerikansk skolförsäkring absolut nödvändig.

Sverige och USA har idag inget sjukvårdsavtal. Konsekvensen av att bli registrerad som utvandrad blir att studenterna står utan rätt till planerad sjukvård när de reser hem till Sverige på loven. Få studenter har råd med en privat sjukvårdsförsäkring. Nödvändig vård har man alltid rätt, till ex. gipsning av brutet ben.

Meningen med lagen är självklart inte att stoppa svenska medborgare ifrån att vilja studera vidare utomlands. Men konsekvenserna av lagen blir så omfattande när det gäller tex. USA att ingen kommer att våga.

Den här frågan behöver ses över snarast! I annat fall blir signalen som sänds ut att Sverige inte vill att studenter efter gymnasiet åker till tex. USA för att idrotta och/ eller skaffa sig en högre utbildning.

Lösningen skulle kunna vara att inkludera studerande i USA i Skatteverkets kriterier för undantag.

Undantag för särskilda skäl

I situationer där den enskilde befinner sig under särskilt utsatta förhållanden och konsekvenserna för den enskilde kan bli väldigt allvarliga kan det finnas särskilda skäl mot att lämna en underrättelse. (Not. 3)

Not 1.

Kapitel 7, Utlandsstuderande m.fl.

7 §   En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat land ska fortfarande anses vara bosatt här så länge han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialforsakringsbalk-2010110_sfs-2010-110

Not 2.

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen Prop. 2020/21:160 Det föreslås att skyldigheten att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringen ska utvidgas och omfatta i huvudsak samtliga myndigheter och gälla fler uppgifter. Som ett led i att stärka systemet med samordningsnummer föreslås bl.a. att samordningsnummer ska kunna förklaras vilande. Det föreslås även införas en skyldighet för enskilda med samordningsnummer att anmäla uppgift om ändrad kontaktadress till Skatteverket. För att tillgodose ett utökat behov av samordningsnummer föreslås att numren ska kunna tilldelas efter ansökan av enskild som har en sådan anknytning till Sverige att personen kan antas behöva en identitetsbeteckning. Förslaget förenas med en utökad identitetskontroll. Därutöver görs en viss utvidgning av vilka uppgifter som får behandlas i det statliga personadressregistret (SPAR).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 18 juni 2021.

https://www.regeringen.se/495b19/contentassets/3e9f503b4bd14bc79a443d98257fb20f/sakrare-samordningsnummer-och-battre-forutsattningar-for-korrekta-uppgifter-i-folkbokforingen-prop.-202021160.pdf

Not. 3.

Undantag för särskilda skäl

(https://skatteverket.se/offentligaaktorer/informationsutbyte/underrattaomfelaktigfolkbokforing.4.96cca41179bad4b1aa387.html)