Förparlament 2021 – Student- och ungdomsfrågor

Vårens sista förparlament genomfördes med bravur! Denna gång arrangerades förparlamentet tillsammans med vår partner SISA (Swedish International Students and Alumni) och samlade studenter som studerar eller har studerat utomlands. Flera bra och viktiga frågor lyftes även under detta förparlament.

En fråga som varit på tapeten den senaste tiden är utmaningar kring omräkning och validering av utländska betyg. För den som läser en utbildning i USA och sedan bestämmer sig för att fortsätta sina studier i Sverige fungerar det som så att de amerikanska poängen dubbleras i omräkningen till svenska högskolepoäng. Detta system har visat sig orsaka problem för vissa studenter. Ibland kan utlandsstudenters meriter missbedömas genom Sveriges omräkningsförfaranden, till exempel med följden att man inte kan läsa fristående kurser i Sverige på den akademiska nivå som man redan har en utländsk examen på.

Den svenska ansökningsprocessen genom antagning.se fungerar bra för den som redan finns i det svenska systemet. En viss stelbenthet upplevs däremot om man lagt hela eller delar av sin utbildning utomlands och har akademiska meriter som inte motsvarar svenska poäng exakt. Då kan man riskera att bli bortfiltrerad genom det automatiserade ansökningssystemet i Sverige. Även detta kan också kopplas till just poängräkningen och att man kan ha en poäng för lite för att vara behörig till en kurs.

Det som önskas av deltagarna är mer flexibilitet i systemet alternativt en förändring av det nuvarande. På EU-nivå finns ett initiativ för ett så kallat clearing house som ansvarar för enhetliga bedömningar av utbildningsmeriter från olika länder. I Tyskland finns exempelvis en egen institution som hanterar utländska studenters ansökningar. Att inrätta en liknande institution är något som svenska myndigheter skulle kunna titta närmare på.  

Utlandssvenska studenter och praktik på svenska myndigheter

En annan fråga som diskuterades gällde praktik på svenska myndigheter. Där grundar sig problemet i att det svenska myndigheter riktar sina praktikutbud efter Sveriges vår- och höstterminer, medan många utländska universitet har praktikkurser under sommarmånaderna. Det gör det svårt för utlandsstudenter att integrera praktik på svenska myndigheter i sina respektive studieprogram. Om terminsrytmen vid ett utländskt universitet inte ligger parallellt med svenska höst- och vårterminer kan det också leda till svårigheter i CSN-ansökan, på grund av oklarheter kring vilken termin praktiken genomförs.  Majoriteten av Sveriges myndigheter föredrar dessutom att ha praktikanter på heltid, en hel termin. Det är förenligt med de flesta svenska lärosätenas studieplaner, men inte för alla utlandsstudenter, som ofta bara har en halv termins praktik. Detta leder dels till konkurrensnackdelar för utlandsstudenten i själva ansökningsprocessen, om denne bara kan ”kosta på sig” en halv termins praktik. Om utlandsstudenten ändå accepterar att göra praktik en på heltid, en hel termin, orsakar det ett poängunderskott i förhållande till arbetstid. Detta leder i sin tur leder till att studenten inte kan söka fullt CSN-uttag för praktikterminen – trots att tjänstgöringen praktiskt taget innebär 100-procents arbete en hel termin.

Det finns en önskan hos många att CSN även kan ta hänsyn till vad som står i kontraktet mellan praktikplatsen och studenten vid ansökan om studielån och inte enbart vad som står i kursplanen. Det skulle hjälpa de studenter som väljer att göra sin praktik via sin utbildning i utlandet.

Fler svenska studenter behövs ute i världen

Deltagarna lyfte även i diskussionen att det finns en efterfrågan utomlands om fler svenska studenter men att människor behöver bli bättre på att söka sig dit. Här behövs flera olika insatser. Dels behöver den allmänna kompetensen hos studie- och yrkesvägledarna höjas och skolorna bli bättre på att informera om att möjligheten till utlandsstudier finns. Sedan behöver även kunskapen kring vilka stipendier och andra vägar som finns för att lösa den ekonomiska frågan kring utlandsstudier förbättras. En annan fråga som dyker upp är hur man ska uppmuntra studenter att söka sig utomlands när utbildningar är gratis i Sverige. Här behöver svenska myndigheter hitta ett sätt att sporra studenter att söka sig ut i världen. Man behöver göra en insats för att locka fler studenter att åtminstone göra en termin utomlands. Detta kan leda till att fler får mersmak och fortsätter sin studietid eller karriär utomlands. Ett annat exempel är att skolorna kan anordna inspirationstillfällen där personer som studerat utomlands kan berätta om vilka nya erfarenheter de upplevt och på så sätt locka fler att söka sig ut.

Den topp tre lista som deltagarna enades om var följande:

  1. Validering av betyg samt förenkla processen
  2. Möjligheter till praktik och CSN-medel för utlandsstudenter
  3. Inkludera en internationell modell i utbildningen för studie- och yrkesvägledare

Vi tackar er som deltog i förparlamentet samt till SISA som tog initiativet till att genomföra detta.  Det var ju toppen att vi även kunde få in ett förparlament för att diskutera även vilka utmaningar som ungdomar och studenter upplever runt om i världen. Därmed sätter vi punkt för vårens alla förparlament! Nu fortsätter arbetet med att gå igenom och förbättra både gamla och nya resolutioner inför sommarens Utlandssvenskarnas parlament. Hoppas du kan vara med då! Läs mer om program, paneldiskussioner och mycket annat här.

Här kan du läsa om vad som diskuterats på de tidigare förparlamenten

Tycker du att dessa frågor är viktiga? Vill du vara med i arbetsgrupper och diskutera fram även andra frågor under parlamentet i sommar? Bli medlem!