Kunskapsprov i svenska och samhällskunskap för att få svenskt medborgarskap?

Svenskar i Världen har fått tillfälle att yttra sig i delbetänkandet ”Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)”. Som remissinstans för utlandssvenskar är det alltid viktigt för oss att få med utlandssvenskarnas perspektiv när nya lagar och regler ska formuleras. Så även i detta fall.  

Som vanligt fokuserar vi enbart på gruppen utlandssvenskar när vi svarar på remisser. Just i denna remiss var vårt fokus specifikt kopplat till barn födda utomlands där minst en förälder är svensk medborgare. Om ett krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap införs för att få ett svenskt medborgarskap vill vi i vårt svar understryka att just denna grupp inte ska omfattas av detta krav.  

Risken att förlora sitt svenska medborgarskap är ett närvarande hot för utlandsfödda svenska ungdomar som inte bott i Sverige. Genom sitt svenska medborgarskap, som de har fått genom att minst en förälder är svensk medborgare, identifierar de sig som svenskar trots att de har bott utomlands i hela sitt liv. För att behålla medborgarskapet måste de, med nuvarande lagstiftning, ansöka om att förbli svensk medborgare efter att de fyllt 18 år, men innan 22-årsdagen.  

Svenskar i Världens utgångspunkt är att dessa personer inte ska behöva pröva sitt svenska medborgarskap eftersom de redan har erhållit ett. Personer ur denna grupp som neutraliseras ska därför undantas från kunskapskraven, menar Svenskar i Världen.  

Utredningens förslag är att ”barn födda utomlands till fader som är svensk medborgare som enligt punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2014:481) om ändring i lagen om svenskt medborgarskap önskar förvärva medborgarskap genom anmälan enligt 5 § inte ska omfattas av kunskapskravet”. Det går i linje med vad Svenskar i Världen anser, men vi vill även understryka för tydlighetens skull att detta även ska gälla när man måste ansöka om att förlänga sitt svenska medborgarskap.  

I vårt remissvar lyfter vi även problem som skulle följa någon ur denna grupp som mot förmodan skulle behöva ta detta kunskapsprov. Provet måste kunna genomföras utomlands, resurser måste finnas för att studera och uppnå kraven och kostnaderna får inte öka för att provet genomförs utomlands.  

Svenskar i Världen menar också att vid ett eventuellt införande av ett medborgarskapsprov får detta, under inga omständigheter, påverka resurshanteringen hos Migrationsverket när det kommer till uppehållstillståndärenden. I nuläget påverkar redan alldeles för långa handläggningstider väldigt många utlandssvenskar som vill flytta hem tillsammans med sin utländska partner. 

Vi vill tacka Anna-Lena Olsson från Global Svenska och Dr. Monica Bravo Granström från SMUL för värdefull feedback!  

Vill du läsa hela vårt remissvar kan du göra det här.  

Här hittar du delbetänkandet ”Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)” i sin helhet.  

Läs mer om

,