Näringsutskottet svarar på resolutioner

Under Utlandssvenskarnas parlament 2019 togs 29 resolutioner fram. Tre av dessa skickade vi till Näringsutskottet för att informera och få deras perspektiv på utlandssvenskarnas problem kopplade till dessa frågor. Nu har Näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered har svarat. 

Resolutionen Internet- och telefoni för utlandssvenskar berör den problematik utskrivna svenskar upplever när de ska teckna internet- och telefonabonnemang i Sverige. SVIV föreslår att Sveriges riksdag och svenska företag bör undersöka möjligheten att hitta nya sätt för utlandssvenskar att teckna internet- och telefonabonnemang och därmed komma runt problemet med kreditvärdighet genom folkbokföring. 

Näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered svarar att det kan finnas skäl att se över om det går att underlätta för utlandssvenskarna och i vissa fall lättare göra det möjligt att teckna internet- och telefonabonnemang. Näringsutskottet ställer sig positiva till att höra om operatörer eller andra, har idéer på hur det går att lösa i praktiken.  

Körkort för utlandssvenskar 

Resolutionen Förnyelse av svenskt körkort i utlandet belyser de bekymmer utlandssvenskar stött på sedan EU-direktivet från 2017 infördes där möjligheten att förnya sitt svenska körkort utomlands endast gäller de som är permanent bosatta i Sverige eller de som studerar i Sverige sedan minst sex månader. För utskrivna svenskar är alltså möjligheten att förnya sitt svenska körkort utomlands borta. SVIV föreslår att lagen ses över och att det svenska regelverket bör likställas på samma sätt i utlandet som i Sverige. 

Även i denna fråga ställer sig Näringsutskottet positiva till att utreda frågan. Lars Hjälmered poängterar dock att det är angeläget att reglerna för körkort inte utnyttjas. Eftersom körkortet räknas som en identifikationshandling måste det fastställas att den person som bor utomlands också i själva verket är den som ansöker.  

Ett mottagande nätverk för hemkommande svenskar 

Resolutionen Nätverk för hemkommande svenskar berör det problem många hemvändande svenskar upplever gällande bristande nätverk i Sverige och även svårigheter med återintegrering och kulturanknytning.  SVIV föreslår ett mottagande nätverk eller mentorskap för att fånga upp de hemkommande svenskar som är i behov av stöd i nätverk, återintegrering eller kulturanknytning i det svenska samhället. För att det ska vara möjligt behöver Statens Personadressregister, SPAR, eller Skatteverket erbjuda berörda myndigheter information när utlandssvenskar skrivit in sig i Sverige för att därefter kunna informera om möjligheten till kontakt med nätverk eller mentorskap i Sverige om intresse finns.  

Lars Hjälmered håller med om att det är en god tanke att för hemvändande svenskar kunna skapa ett nätverk genom etablerade kanaler. Han är dock tveksam till om eller hur staten får samla och dela sådan personlig information. Det kan finnas fall där en hemvändande person inte önskar bli kontaktad. I övrigt ställer sig Näringsutskottet positiva till nätverkandet.

Svaret i sin helhet finns att läsa här. 

Foto: Riksdagens pressbilder och Pixabay

Bli medlem hos Svenskar i Världen