Så säger SKR om vaccinering av covid-19 för utlandssvenskar

Hur passar utlandssvenskarna in i Sveriges strategi gällande vaccinering av covid-19? Frågorna är många och nu har vi fått svar på några av dem från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fråga 1: En utlandssvensk boendes utanför EU/EES, är hemma i Sverige och har inte fått vaccin i det land där hen är folkbokförd. Kan personen (utefter den turordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar) få vaccinera sig i Sverige – utan att vara folkbokförd i Sverige?

Svar från SKR: I dagsläget sker bara vaccinering av personer som omfattas av avgiftsfriheten. Svenska medborgare folkbokförda utomlands som vistas stadigvarande i Sverige omfattas av SKR:s rekommendation om avgiftsfrihet. Det går inte att vaccinera sig mot covid-19 i Sverige mot betalning. Central är följande passus på sid 2 i nedan länkade informations-PM:

Fråga 2: Om man är folkbokförd i ett land som erbjuder ett vaccin som inte är godkänt av EU, kan man som svensk medborgare resa till Sverige (utefter den turordning Folkhälsomyndigheten rekommenderar) och vaccinera sig i Sverige?

Svar från SKR: I enlighet med en överenskommelse mellan SKR och staten, rekommenderas regionerna att erbjuda alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige, oavsett medborgarskap, avgiftsfri vaccinering mot covid-19 i den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. I dagsläget sker bara vaccinering av personer som omfattas av avgiftsfriheten. Det går inte att resa till Sverige och vaccinera sig mot covid-19 här mot betalning (se också svaret på fråga 1).

Fråga 3: En svensk som numera är bosatt i Frankrike har fått en första dos vaccin där. Är det möjligt för hen att få dos nummer två i Sverige och det av samma märke? I detta fall var det Astra Zeneca.

Svar från SKR: En svensk medborgare som är bosatt i Frankrike eller annat EU/EES-land och omfattas av EU:s förordning 883/2004, har rätt att vaccinera sig mot covid-19 avgiftsfritt i Sverige. Vaccinering sker dock i den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Vad gäller AstraZenecas vaccin, används detta nu i Sverige för att skydda personer som är 65 år eller äldre. En person som är 65 år eller äldre, omfattas av avgiftsfriheten och har fått en första dos av detta vaccin utomlands, rekommenderas därför att kontakta regionen.

Fråga 4: Hur ska utskrivna svenskar som av olika skäl befinner sig i Sverige just nu få ta del av vaccinationsprogrammet? Bland annat kan vissa sakna aktiva personnummer om de bott lång tid utomlands.

Svar från SKR: Regionerna har system för att kunna vaccinera personer utan personnummer.

Fråga 5: De svenskar som är utskrivna och bor utanför EU/EES – är det helt upp till dem att säkerställa att de får ta del av det landets vaccinationsprogram?

Svar från SKR: Ja, Sverige har inget ansvar för vaccinering utanför Sverige.

Fråga 6: Om man som utskriven svensk bor i ett land där;
– vaccin inte är tillgängligt över huvud taget, eller;
– vaccinet enbart är tillgängligt för det landets invånare, eller;
– vaccinet som erbjuds inte är ett godkänt av EU, exempelvis Sputnik V eller det kinesiska vaccinet – har man då möjlighet att betala för sitt vaccin om man kan ta sig till Sverige?

Svar från SKR: I dagsläget sker i Sverige bara vaccinering av personer som omfattas av avgiftsfriheten. Det går inte att vaccinera sig mot covid-19 i Sverige mot betalning (se också svaret på fråga 1).

Fråga 7: Om man som utskriven svensk inte har något annat val än att vaccinera sig i ett annat land, och vaccinationen leder till svåra biverkningar några år framåt i tiden – kan då dessa svenskar räkna med ersättning/stöd från Sverige?

Svar från SKR: Eventuella biverkningar brukar som regel ge sig till känna i anslutning till eller kort efter vaccinationen. Sverige har inget ansvar för vaccinationer som utförs utanför Sverige. De möjligheter till ekonomisk ersättning som den svenska läkemedelsförsäkringen ger, gäller enbart eventuella skador som uppstått i samband med vaccinering i Sverige.

Fråga 8: Om man som utlandssvensk bosatt utanför EU, anländer till Sverige helt frisk men blir smittad här och behöver vård – räknas det då som akut vård och de får därmed kostnadsfri sjukvård som alla andra? Kan ju som bekant leda till både IVA-vård och behov av efterbehandling.

Svar från SKR: Utlandssvenskar bosatta i länder utanför EU/EES som blir akut sjuka under vistelse i Sverige ska ges öppen vård till samma avgift som här bosatta och sluten vård till den högsta slutenvårdsavgiften (för närvarande högst 100 kr per vårddag) för bosatta. En förutsättning för subventionerad akut vård till utlandssvenskar är att den söks i den region där vårdbehovet uppkom. 

Aktuell information från myndigheter

Krisinformation – Myndigheten för samhällsskydd & beredskap
Folkhälsomyndigheten
Sveriges kommuner och regioner
Sweden Abroad
Polismyndigheten
1177 Vårdguiden