Utlandssvenskars röst tydlig i utredningen om digitalt vaccinationskort

Folkhälsomyndigheten i samarbete med den samordnande myndigheten, eHälsomyndigheten, har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om möjlighet till digitala vaccinationskort. Förstudien ska presenteras för regeringen den 15 juni i år.

Den övergripande frågeställningen handlar om att ta reda på hur individer på ett digitalt och lättillgängligt sätt kan få en samlad och enhetlig bild över de vaccinationer som den enskilde har tagit.

Idag var det dags för en digital workshop i ämnet, till vilken berörda aktörer från bland annat läkemedels- och vårdbranschen hade bjudits in. Men även Svenskar i Världen hade fått en inbjudan. Syftet med workshopen var att myndigheterna ville skaffa sig en bild av hur diskussionerna går och informera parterna om var i processen de befinner sig.

Olika möjliga vägar

Utredarna har identifierat ett antal vägval som bland annat berör inhämtande av information och vem som ansvarar för vad.

Informationsskyldighet kopplat till GDPR var uppe på tapeten, likaså en diskussion om vaccinationsinformationen skulle börja gälla från och med nu, dvs det blir våra barn som får tillgång till all information alternativt att informationen ska uppdateras med historisk information så att även vuxna har möjlighet att få en samlad bild av sin vaccinationshistorik. Förslag kom på att lista alla rekommenderade vaccinationer så att man som individ enkelt kan se vilka vaccinationer som finns, likaså kom förslaget om att kunna få påminnelser när det är dags att fylla på exempelvis hepatit eller TBE-vaccin.

Vad gäller ansvarsfördelningen finns det lösningar som sträcker sig mellan lokalt personuppgiftsansvar (dvs helt upp till individen) och på andra sidan skalan finns en lösning med centralt personuppgiftsansvar (dvs helt upp till samhället).

Utlandssvenskarnas behov noterades

Svenskar i Världen tog vid flera tillfällen upp de utmaningar och behov som utlandssvenskar har – dessa noterades och hänsyn skulle tas till dessa utmaningar i det framtida arbetet, vilket såklart är glädjande för alla utlandssvenskar.

Det vi primärt fokuserade på var:

  • Oavsett hur det digitala vaccinationskortet utformas är det viktigt att det finns en kompletterande inloggningslösning för utlandssvenskar som inte har tillgång till mobilt BankID.
  • Information om vaccinationerna måste även finnas på engelska.
  • Det måste finnas möjlighet att addera och validera vaccinationsinformation från utländska aktörer. Dvs den som vaccinerar sig inom eller utom EU ska kunna addera den informationen i systemet tillsammans med de vaccinationerna som har tagits i Sverige, och informationen måste kunna valideras.

Utredaren poängterade att detta kommer att bli en lång process, säkert upp till två år innan vi kan se ett regeringsbeslut. Det kan tyckas vara en onödig långbänk, inte minst med tanke på att det bevisligen kan gå snabbt att genomföra beslut kopplade till den rådande coronakrisen.

Detta är helt enkelt något vi får förhålla oss till med tanke på att vårt demokratiska system ser ut som det gör. För att försöka se det halvfulla glaset: den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge.

Läs mer om

,