Testamente i utlandet är viktigare än vad man tror

Utlandssvenskar måste skriva ett testamente för att vara säker på att arvet fördelas enligt svensk lag. Annars finns risken att det land man numera är bosatt i får bestämma över fördelningen av arvet. Det beror på EU:s arvsförordning som bestämmer att arvet fördelas enligt det lands regler man har hemvist i vid dödstillfället.

Arvsregler och döden är vanligtvis inget man reflekterar över till vardags, speciellt inte i samband med en utlandsflytt. Fokus brukar istället ligga på en ny verklighet och vardag långt ifrån Sverige. Många lämnar landet för att byta ut slask, regn och kyla mot värme och solljus. Kanske har man både familj och vänner som flyttat utomlands och vill vara närmare dem.

 ”Oavsett skälet och även fast döden inte cirkulerar i tankarna är det ändå viktigt att se över sin situation i samband med att man byter land”, säger Timothy Prellwitz, chefsjurist på Lavendla Juridik.

Skriv ett testamente och undvik oförutsedda problem

Många utlandssvenskar glömmer av att skriva testamente, en del i tron om att det inte behövs och andra i tron om att arvet kommer fördelas enligt svensk lag. Genom arvsförordningen är det inte längre fallet och för att garantera fördelning av arvet enligt svensk lag måste det framgå av ett testamente. Många länder har annorlunda arvsregler än Sverige, vilket kan påverka den avlidnes önskan om arvet som i sin tur drabbar efterlevande familj. För att undvika oförutsedda problem är det därför betydelsefullt att välja vilket lands regler man önskar sitt arv fördelas utifrån.

Arv med internationell anknytning

I samband med att världens gränser blivit alltmer flytande har fler arv fått internationell anknytning. Det har lett till att samma arv ibland behandlas i flera länder. Arvsförordningen syftar till att hindra den dubbla behandlingen av arvet och även underlätta för alla inblandade. Vilken lag och vilken domstol som gäller för arvet bestäms av arvsförordningens regler. Om den avlidne inte har skrivit testamente och uttryckligen angett svensk lag, kommer det landets lag där den avlidne hade hemvist i vid dödstillfället tillämpas. Med hemvist menas det land där någon stadigvarande, d.v.s. oavbrutet, bor i. Det innebär att om en svensk medborgare exempelvis flyttar till Portugal och avlider 10 år senare kommer Portugals lag gälla för arvet, om inte ett testamente som anger svensk lag finns.

Olika regler i olika länder

Det är i ärvdabalken vi hittar regler om arv när ett testamente saknas. I samband med arvsförordningen antog Sverige en lag som överensstämmer med arvsförordningen, nämligen lagen om arv i internationella situationer. Det är alltså inte ärvdabalken som gäller för svenska medborgare utan testamente med annan hemvistort. I exempelvis Tyskland ärver arvingarna den avlidnes skulder och i Spanien finns arvsskatt och gemensamma barn ärver före efterlevande make. Enligt svensk lag är varken något av föregående exempel fallet och beroende på vilket land man bosatt sig i skiljer sig reglerna åt. Arvet kan då komma att fördelas i strid med den avlidnes önskan.

Välj svensk lag i testamentet 

Undvik att drabba efterlevande, när dödsfall inom familjen redan är betungande nog, genom att skriva ett testamente. I testamentet görs ett val som berättar att svensk lag ska tillämpas vid fördelning av arvet. Det går dessutom att göra sådant lagval för länder utanför EU. Den som har dubbla medborgarskap får själv välja vilken lag som ska tillämpas. Det är dock inte möjligt att välja något annat lands lag än där man är medborgare.

Europeiskt arvsintyg

För att styrka arvet i andra länder går det att få ett europeiskt arvsintyg. Arvsintyget syftar till att underlätta för både arvingar och andra som är inblandade i arvsfrågor (t.ex. boutredningsmän). Det kan exempelvis bli aktuellt om man behöver ta ut pengar från ett konto i ett annat land. Istället för att visa upp bouppteckning eller liknande handling räcker det med arvsintyget.

Finns det inga undantag?

Det är inte alltid hopplöst om den avlidne glömt att skriva ett testamente om att svensk lag ska gälla. Huvudregeln är hemvistlandets lag, men undantag kan ske.

  • Ifall det av omständigheterna framgår att den avlidne, vid dödstidpunkten, uppenbart haft närmare anknytning till ett annat land, ska det andra landets lag gälla.
  • Att för domstol vägra använda ett annat lands regler om arv är väldigt begränsat. Det är endast möjligt ifall lagregeln är diskriminerande eller på annat vis strider mot rättsordningen.
  • När den avlidne har egendom i Sverige som ska delas ut kan svensk domstol ibland pröva arvet, även fast den avlidne haft hemvist i ett land som inte omfattas av arvsförordningen.

Text: Lavendla Juridik

Vill du veta mer?

Gå in på Lavendla Juridiks hemsida och läs mer om testamenten. Som medlem får du rabatterade priser på vissa juridiska dokument, samt möjligheten att tala med en jurist för en kostnadsfri konsultation. Läs mer här.

Läs mer om