Utöka det nationella vaccinationsregistret? Folkhälsomyndigheten och eHälsomyndigheten svarar på vår resolution

Enligt lag (2012:453) ska alla vaccinationer, som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister (NVR) vid Folkhälsomyndigheten.  

NVRs främsta syfte är att verka som ett centraliserat verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar. 

Dock limiteras effektiviteten av att det inte finns regler som begär registrering av vaccinationer utöver de som ingår i programmet, och privata vaccinationsbyråer behöver inte rapportera utförda vaccinationer. I nuläget är det svårt för individer att hitta information om sina vaccinationer, och det blir upp till var och en att minnas och kunna redovisa dom, vilket krävs i vissa fall när personer reser utomlands för jobb, studier eller turism.  

Utlandssvenskar uttrycker en vilja om att även resevaccin, och andra vaccin som inte heller ingår i vaccinationsprogrammet för barn, ska omfattas av obligatorisk rapportering in i ett NVR. I resolutionen register över vaccination proponeras ett utökat nationellt register innehållande samtliga vaccinationer en individ tar i sitt liv, oavsett om de kommer från det allmänna vaccinationsprogrammet eller från privata vaccinationsbyråer. Detta skulle låta alla, svensk som utlandssvensk, att enkelt överblicka sin vaccinhistorik och lägga till nya vaccinationer, samt kunna se om de saknar en behövlig vaccination exempelvis inför utlandsvistelser.  

Resolutionen skickades till eHälsomyndighten samt deras samarbetspartner Folkhälsomyndigheten bland andra. eHälsomyndigheten tycker att Folkhälsomyndighetens besvarande är heltäckande, alltså är responserna sammanräknade.  

De instämmer att bristen av en samlad överblick för personers vaccinationshistorik är problematiskt för både individer och vårdsmyndigheter. Frågan har diskuterats länge med följd av ett antal utredningar och arbeten kring hur man skulle kunna samla in och tillgängliggöra information om vaccinationer på en nationell skala utan att riskera fel inom informationssäkerhet, integritet och juridik. 

Med ett liknande tillvägagångssätt som lösningsförslaget i resolutionen, påbörjade Folkhälsomyndigheten tillsammans med eHälsomyndigheten under sommaren 2019 ett uppdragsarbete inkallad av regeringen angående utvärdering av alternativ för ett vaccinationsinformationsystem. Uppdraget inleddes med en förstudie (som du kan läsa här) om vilka behov och förutsättningar som finns för att personer ska få tillgång till sin vaccinationsinformation på ett lättillgängligt digitaliserat sätt. Myndigheterna ska kontinuerligt redogöra möjliga alternativ, tekniska och rättsliga förutsättningarna, integritetsfrågor, kostnadsberäkningar och tidsåtgångar för genomförandet av uppdraget. 

Målet är att individer kan nå information om sina vaccinationer samt att informationen är tillgänglig för viss hälso- och sjukvårdspersonal när det bedöms som lämpligt. E-hälsomyndigheten ansvarar för att samordna arbetet mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR), SKR:s bolag Inera, berörda myndigheter samt landets smittskyddsläkare.  

Uppdraget ska redovisas inför regeringen den 15 juni 2020!