Utöka det nationella vaccinationsregistret?

Enligt lag (2012:453) ska alla vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister (NVR) vid Folkhälsomyndigheten.  

NVR:s främsta syfte är att verka som ett centraliserat verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar. 

Dock begränsas effektiviteten av att det inte finns regler som begär registrering av vaccinationer utöver de som ingår i programmet, och privata vaccinationsbyråer behöver inte rapportera om utförda vaccinationer. I nuläget är det därför svårt för individer att hitta information om sina vaccinationer. Det är upp till var och en att minnas och kunna redovisa dem, något som ibland krävs när man reser utomlands för jobb, studier eller turism.  

Många efterfrågar därför att även resevaccin och vaccin som inte ingår i vaccinationsprogrammet för barn, ska omfattas av obligatorisk rapportering. I resolutionen Register över vaccination föreslår vi ett utökat nationellt register innehållande samtliga vaccinationer en individ tar i sitt liv, oavsett om de kommer från det allmänna vaccinationsprogrammet eller från privata vaccinationsbyråer. Detta skulle ge samtliga svenskar en tydlig överblick av sin vaccinhistorik, och även underlätta inför utlandsvistelser.  

Resolutionen skickades bland annat till eHälsomyndighten och deras samarbetspartner Folkhälsomyndigheten. eHälsomyndigheten anser att Folkhälsomyndighetens besvarande är heltäckande och ska ses som ett svar från dem båda.

De instämmer i att avsaknaden av en sammantagen vaccinationshistorik är problematiskt för både individer och vårdande myndigheter. Frågan hur man ska kunna samla in och tillgängliggöra information om vaccinationer på en nationell skala utan att riskera fel inom informationssäkerhet, integritet och juridik har diskuterats under en längre tid, men ännu är man inte i mål. 

Under sommaren 2019 påbörjade Folkhälsomyndigheten och eHälsomyndigheten ett arbete för att utvärdera olika alternativ till vaccinationsinformationssystem. Uppdraget inleddes med en förstudie (som du kan läsa här) om vilka behov och förutsättningar som finns för att personer ska få tillgång till sin vaccinationsinformation på ett lättillgängligt digitaliserat sätt. Myndigheterna ska kontinuerligt redogöra möjliga alternativ, tekniska och rättsliga förutsättningarna, integritetsfrågor, kostnadsberäkningar och tidsåtgång för genomförandet av uppdraget. 

Målet är att individer ska komma åt information om sina vaccinationer samt att informationen görs tillgänglig för viss hälso- och sjukvårdspersonal när det bedöms som lämpligt. E-hälsomyndigheten ansvarar för att samordna arbetet mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR), SKR:s bolag Inera, berörda myndigheter samt landets smittskyddsläkare.  

Uppdraget ska redovisas för regeringen den 15 juni 2020.