Remissyttrande till E-hälsomyndigheten

Idag har vi besvarat E-hälsomyndighetens rapport om: ”Reglering av personuppgiftsbehandling”. Vi ställer oss bakom det som utredningen kommit fram till men lyfter samtidigt fram vikten av att tänka mer globalt, världen är större än Europa. Yttrandet i sin helhet kan du läsa här:

Remissyttrande angående reglering av personuppgiftsbehandling – återrapportering enligt regeringsbeslut S2018/04035/FS (delvis)

Sammanfattning

Svenskar i världen ställer sig bakom E-hälsomyndighetens rapport om reglering av personuppgiftsbehandling vad gäller att svenska e-recept ska kunna betjänas utomlands och att utländska e-recept ska kunna expedieras i Sverige, samt att E-hälsomyndigheten ska bli nationell kontaktpunkt för e-hälsa.

Svenskar i Världen värnar om den fria rörligheten på den inre marknaden i EU och understryker att det nya förslaget ökar möjligheterna till detta genom att låta svenska medborgare hämta ut svenska och utländska e-recept inom EU. Rapporten lyfter fram idén om mer flexibla regelverk inför framtida samarbeten utanför EU gällande expediering av e-recept utomlands, något som Svenskar i Världen starkt uppmanar till. Världen är större än Europa.

Yttrande

Gällande integritetshöjande samtycke vid underrubriken 3.6, är det viktigt att ha i åtanke att användandet av digitala tjänster som ett sätt att ge samtycke till behandling av e-recept kan vara problematiskt. Detta eftersom många utlandssvenskar har svårighet med att införskaffa digitala ID-tjänster såsom BankID. Vi uppmanar därför E-hälsomyndigheten att utreda fler sätt att ge samtycke om man eventuellt missat att ge samtycke vid förskrivningen.

Fri rörlighet är viktig i den globaliserade värld vi lever i. Det är en förutsättning för att Sverige ska kunna attrahera internationell kompetens som både svenskar och icke-svenskar besitter och som bidrar till Sveriges konkurrenskraft. Med detta sagt uppmanar vi till en utökning av internationella kontaktpunkter för E-hälsomyndigheten. Svenskar i Världen ställer sig bakom samarbetet mellan EU och Efta som en början till ett gemensamt e-hälsosystem, men viktigt att påpeka är att svenskar är inte begränsade till Europa. Många svenskar bor bland annat i USA, Thailand och Australien och de innefattas således inte av detta samarbete. Sverige bör därför undersöka möjligheten att ingå bilaterala samarbeten med andra utomeuropeiska stater för att kunna erbjuda möjligheten att få ut sitt svenska eller utländska e-recept även till personer som befinner sig utanför Europas gränser.

För Svenskar i Världen,

Cecilia Borglin
Generalsekreterare