Ny svensk lag

Ny svensk lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

Den 29 januari 2019 trädde EU:s bodelningsförordningar, dvs Rådets förordning (EU) 2016/1103 om makars förmögenhetsförhållanden och parallellförordningen 2016/1104 om registrerade partners förmögenhetsförhållanden i kraft. Förordningarna ger regler som är gemensamma för anslutna medlemsstater vad avser vilket land eller enligt vilket lands lag en bodelning eller någon annan fråga om makars eller registrerade partners förmögenhetsförhållanden skall prövas. Förordningarna innehåller även regler om äktenskapsförord och lagvalsavtal samt regler om erkännande och verkställighet av avgöranden som har meddelats i en annan medlemsstat.

Med anledning av dessa förordningar har Sverige lämnat ett förslag till ny lag om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer, vilken föreslås träda i kraft den 1 juni 2019. Den svenska lagen innehåller regler som är kompletterande till EU:s bodelningsförordningar, kompletterande nordiska regler, regler för sambor, samt regler för stater utanför EU och Norden samt icke deltagande medlemsstater inom EU.

Text: Tove Sjövall, advokat

Läs mer om