Resolutioner om mobilitetsfrågor

Den 22 augusti 2017 anordnade Svenskar i Världen det sjätte i raden av Utlandssvenskarnas parlament. Under dagen arbetades det flitigt fram 21 olika resolutioner, varav fyra berör området mobilitetsfrågor. De fyra resolutionerna hanterar ämnen som elektronisk information och service, kreditprövning, krishantering för utlandssvenskar och policy för hemvändande svenskar. Nedan har vi sammanställt svaren vi hitintills har fått in och eventuell utveckling av frågorna.

Elektronisk information och service. Resolutionen påpekar den bristfälliga informationen på diverse myndigheter och kommuners hemsidor när det kommer till service för utlandssvenskar som flyttar från och tillbaka till Sverige. Förslaget i resolutionen uppmanar Sveriges myndigheter att samordna och kommunicera kring frågor om utlandssvenskar och utlandsboende genom en person, grupp eller avdelning som korrekt och fullständigt kan svara på frågorna. Hemsidor bör även kontrolleras för att se till att aktuell information hela tiden förmedlas.

Resolutionen överlämnades till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Försäkringskassan, Skatteverket och UD. SKL meddelar att de avstår från att yttra sig över statliga myndigheters informationsdelning till utlandssvenskar då de inte kan uttala sig om hur statliga myndigheter ska samordna sin informationsavdelning till olika målgrupper, men de instämmer i att informationen ska vara så korrekt och lättöversiktligt som möjligt. De ger ingen direkt kommentar på informationsbristen när det kommer till frågor för utlandssvenskar.

Försäkringskassan meddelar att deras verksamhet är ”primärt strukturerad utifrån vilken förmån som är aktuell, inte var personen är bosatt eller var personen är medborgare. Det innebär att den som är bosatt i utlandet och vill ha information om vad som gäller i någon av de aktuella förmånerna kan söka denna  på samma sätt som den som bor i Sverige”.

Försäkringskassan har under 2017 och 2018 arbetat med att uppdatera webbsidorna med bättre information för personer som arbetar eller flyttar utomlands. Migrationsverket menar att de finns allmän information om vilka regler som gäller för att flytta till Sverige. Vill man ha mer specifik information bör man kontakta en handläggare.

Svenskar i Världen har inte fått svar från någon av de andra resolutionsmottagarna. Vad vi vet gällande denna fråga har Pensionsmyndigheten skapat en egen sida på sin webb med samlad information till pensionärer i utlandet. De har även specifik kontaktinformation för utlandsrelaterade frågor. Klicka här för att läsa mer. Även Valmyndigheten har uppdaterat sin information för utlandssvenskar. Klicka här för att komma till Valmyndigheten.

Underlätta kreditprövning. Som utlandssvensk och utskriven från Sverige stöter man ofta på problem när det kommer till att teckna abonnemang, bolån, handla mot faktura osv. Genom de regler som finns i dagsläget är det extremt svårt att kreditprövas om man inte är folkbokförd i Sverige. Svenskar i Världen vänder sig mot denna diskriminering av utlandssvenskar och uppmanar Datainspektionen och Upplysningscentralen (UC) att undersöka denna problematik. Även privata företag uppmanas att se över om det finns andra sätt att pröva kreditvärdigheten på så att utlandssvenskar exempelvis kan teckna mobilabonnemang.

Resolutionen överlämnades till de stora svenska bankerna, telefoni- och internetleverantörer samt till Datainspektionen och UC. Datainspektionen hänvisar till kreditupplysningsföretagen då detta förslag inte ligger inom inspektionens uppdrag. UC meddelar att de redan 2015 kommenterat denna problematik och att ingenting i sak har förändrats. De påpekar dock att de inte har stött på några problem när det kommer till att förmedla kreditupplysningsinformation som finns hos kreditupplysningsföretag i andra länder till kreditgivare i Sverige eller vice versa.

För de svenska bankernas räkning har Svenska Bankföreningen skickat ett svar. Svenska Bankföreningen företräder Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB och kopplar sitt svar till Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) samt Konsumentkreditlagen (2010:1846). De menar att bankerna måste följa lagarna när det kommer till kreditgivning. Här görs ingen skillnad mellan personer som är folkbokförda i Sverige eller utomlands, dvs inga särkrav ställs på kunder som är folkbokförda i annat land. Dock kommenterar inte Svenska Bankföreningen dilemmat som kvarstår för utlandssvenskar att det blir svårare att uppvisa kreditvärdighet med utländska intyg.

Ingen av telefoni- och internetleverantörerna har inkommit med svar på resolutionen och vi vet att problematiken för utlandssvenskar kvarstår fortfarande.

Glädjande nog har Anders Hansson (M) nyligen inkommit med en motion till Riksdagen som problematiserar just dessa utmaningar. Motionen poängterar att situationen för utlandssvenskar måste förbättras. Riksdagen ställer sig bakom motionen och kommer att inleda en översyn avseende utlandssvenskarnas situation i Sverige. Ärendet bereds just nu i Skatteutskottet och vi hoppas att detta kommer medföra en förändring för utlandssvenskar. Här kan ni läsa Anders Hanssons motion.

Samordna krishantering för utlandssvenskar. Eftersom det inte finns något fullständigt register över alla utlandssvenskar kan det bli problematiskt vid en eventuell kris. Svenskar i Världen uppmanar i sin resolution att Svenskar i Världen, UD och Svenska kyrkan ska arbeta närmre för att kunna samköra och sprida information. Resolutionen är än så länge obesvarad. Svenskar i Världen har arbetat med att sprida information om den så kallade svensklistan som UD ansvarar för. Med start senare i vår kommer vi även att sjösätta ett ombudsprogram som bland innebär ett närmare samarbete mellan våra lokala ombud och ambassader för att kunna sprida information vid en eventuell kris.

Policy för hemvändande svenskar. Många hemvändande svenskar upplever att deras erfarenheter och kunskaper inte får en rättvis uppskattning när de återvänder till Sverige och den svenska arbetsmarknaden. Denna känsla kan vara så stark att många väljer att fortsätta med en utländsk karriär, vilket leder till en förlust av viktig kompetens i Sverige. Denna resolution uppmanar Sveriges regering att skapa en policy för hemvändande svenskar och man anser att en förbättring bör ske gällande integreringen av hemvändande svenskar på arbetsmarknaden. Resolutionen lämnades över till Riksdagen, Statsrådsberedningen, Sveriges Riksdagspartier och ungdomsförbund, Arbetsmarknadsdepartementet och till Näringsdepartementet. I dagsläget har vi endast fått svar från Kristdemokraterna, Centerpartiet och Näringsdepartementet.

Kristdemokraterna välkomnar initiativet. De menar att det ska vara tryggt och enkelt att flytta hem till Sverige och att detta behöver förbättras på flera olika områden bland annat genom att ta vara på kompetens som svenskar inhämtar genom studier och yrkeserfarenheter från utlandet.

Centerpartiet uppmanar också till förändring och trycker på att regelkrånglet måste minska så att svenskar som kommer med utländsk erfarenhet ska lättare ta sig in på arbetsmarknaden. Inget av partierna kommenterar dock förslaget om att införa en specifik policy för hemvändande svenskar.

Mikael Damberg, dåvarande Näringsminister, svarar att han delar vår syn på att hemvändande utlandssvenskar har värdefulla kontaktnät och kunskaper som behövs på arbetsmarknaden, framförallt för svenska exportföretag. Det finns dock inga planer på att ta fram en särskild strategi, men han uppger att de är väldigt glada för detta inspel och förslag.