Det här vill ni med Svenskar i Världen

För att vi ska bli så framgångsrika som möjligt i vårt arbete med att underlätta för svenskar att bo, arbeta och studera utomlands, och att den internationella kompetensen sedan ska tillvaratas på bästa möjliga vis, behöver vi lägga krutet på rätt saker.

För att underlätta i navigeringen bad vi om er hjälp genom att besvara en enkät. Totalt deltog 1175 personer – ett engagemang vi är väldigt tacksamma för!

Den genomsnittliga åldern av de som svarade på enkäten är 51 år. De flesta (53,7procent) är yrkesverksamma följt av pensionärer (29,28 procent). 4,26 procent är medföljare och 3,7 procent är studenter. Majoriteten av respondenterna (63,91 procent) är kvinnor. Flest respondenter bor i Sverige följt av USA, Storbritannien och Spanien. Många av dem som har uppgett att de är bosatta i Sverige svarar också att de under längre tid även är bosatta i andra länder.

24 procent av de som svarat är medlemmar i Svenskar i Världen. Medlemmarnas svar skiljer sig inte från icke-medlemmarnas svar. En majoritet (51 procent) av respondenterna hade fått kännedom om organisationen och enkäten via sociala medier.

En tydlig trend som kan utläsas är att Svenskar i Världen även fortsättningsvis bör bedriva påverkansarbete i frågor som ligger i utlandssvenskarnas intresse (57 procent), men även att sprida nyheter till utlandssvenskar om utvecklingen i Sverige främst i frågor kopplade till det ekonomiska, juridiska och samhälleliga området (55 procent). Det tredje området som respondenterna tycker att vi bör fokusera på är att verka som en remissinstans. Dessa svar visar tydligt att både medlemmar och ickemedlemmar tycker att vårt fokus bör ligga på påverkansarbetet och att sprida nyheter. Även på frågan om vad man tycker är viktigt i ett medlemskap hos Svenskar i Världen, toppar påverkansarbetet och arbetet med att stödja en organisation som driver frågor som är viktiga för utlandssvenskar.

När det kommer till de sakfrågor som utgör grunden för påverkansarbetet kan vi avläsa att de frågor vi har drivit sedan Utlandssvenskarnas parlament 2017 fortfarande är aktuella.  Respondenterna har graderat så gott som alla dessa sakfrågor som viktiga. I kommentarerna beskrivs många olika situationer, problem och frågor relaterat till sakfrågorna. Många kommentarer är personliga och kopplade till lokala problem eller enstaka frågor. Kommentarerna hjälper oss att få en bra överblick över de olika utmaningarna som utlandssvenskar möter i sin vardag. Det i sin tur ligger till grund för vårt påverkansarbete.

Hur viktigt det är med rådgivning för dem som svarat på enkäten är svårare att utläsa. Många svarar att de ännu inte behövt stöd (48 procent). Av dem som svarat att de behövt stöd har 32 procent svarat att de har behövt stöd under utlandsboendet, 26 procent vid utflytt från Sverige och 11 procent vid hemflytt. Den typ av rådgivning som de flesta då har behövt är inom skatt och juridik. Detta ger en fortsatt fingervisning att Svenskar i Världen bör fortsätta samarbetet med experter inom ovannämnda områden.

Vi ställde även en fråga om hur viktigt det är med medlemsförmåner. Här visade resultatet på väldigt delade åsikter. Cirka en tredjedel tycker att det är viktigt, en tredjedel tycker inte att det är viktigt och en tredjedel är osäkra.  De förmåner som verkar uppskattas är rabatt hos experter inom skatt och juridik.

Resultatet från enkäter kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete, och användas som underlag för att utveckla verksamheten. Vi tackar än en gång alla som tog er tid och svarade!

Har du någon specifik fråga gällande resultatet av enkäten kan du kontakta hanna@sviv.se.

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år där vi ska sätta utlandssvenskarnas utmaningar och möjligheter på kartan!