Utredning om faderskap och föräldraskap

Idag presenteras en utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap. Drygt hälften av alla barn som föds i Sverige har föräldrar som är sambor och många barn växer också upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. I olikkönade äktenskap gäller en faderskapspresumtion som medför att om paret får barn anses mannen automatiskt som far. Med anledning av detta har reglerna för hur faderskap och föräldraskap fastställs utretts. I utredningsuppdraget ingick bland annat att ta ställning till samkönade kvinnliga par som skaffar barn, samt att utredaren skulle lämna förslag på hur reglerna om bekräftelse av faderskap och föräldraskap för ogifta kan moderniseras och förenklas. Reglerna om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap har också setts över.

Här finns hela kommittédirektivt om modernare regler om faderskap och föräldraskap (2017:28). 

Läs mer om