SKL om våra resolutioner

Vid Utlandssvenskarnas Parlament, sommaren 2017, antogs flertalet resolutioner som skickades till berörda parter, myndigheter och organisationer. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har besvarat de som berör deras område. Dessa berör utlandssvenskars rätt till begravningsplats i Sverige, bättre information om sjukvårdsförmåner för utlandssvenskar boende inom EU/EES och Schweiz, elektronisk information och service samt medförande av skolpeng utomlands. Här kan du läsa hela SKL:s resolutionssvar.

SKL menar att det är Svenska Kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten och är därför den som bör svara på resolutionen. När frågan om begravningsavgift togs upp vid parlamentet 2015 svarade Svenska Kyrkan att det är en angelägenheten för staten och hänvisade till 2 kap. 3 § i begravningslagen [1990:1144]. Här är Svenska Kyrkans resolutionssvar från 2015.

I sitt svar angående information om sjukvårdsförmåner hänvisar de till handboken ”Vård av personer från andra länder”. Här är länken till informationen om ”Vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare”.

SKL avstår att yttra sig över statliga myndigheters informationsdelning till utlandssvenskar då det är svårt för förbundet att uttala sig om hur statliga myndigheter ska samordna sin informationsdelning till olika målgrupper. Vi kommer undersöka detta vidare, för att ta reda på vem som bär ansvaret för samordning av statliga myndigheters informationsdelning.

Angående skolpeng anser SKL att det strider mot skollagen och kommunallagen att ge skolpeng för eller
till elever som går i skola utomlands. De hävdar också att det strider mot lokaliseringsprincipen i kommunallagen att ge skolpeng från kommuner till skolor utomlands. Ändå finns det kommuner som gör detta, menar vi på Svenskar i Världen. Därför kommer vi att undersöka detta vidare. Frågan kommer att diskuteras vid nästa parlament 2019, men vår förhoppning är att kunna  informera i fråga under hösten 2018 och våren 2019. Här är skollagen i sin helhet, samt kommunallagen i sin helhet.

 

Bild: Nick Youngson, Alpha Stock Images – http://alphastockimages.com/