Utredning om rätten till skola i utlandet

Nyligen gav Utbildningsminister Gustav Fridolin, tillsammans med Utbildningsdepartementet, Skolverket i uppdrag att utarbeta ett förslag till ändring av förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar, i syfte att skapa ett mer hållbart och rättssäkert system för de svenska utlandsskolorna. Svenskar i Världen antog förra året två resolutioner där vi kräver förändringar i denna förordning och vi välkomnar därför Utbildningsdepartementets beslut om en utredning i frågan.

 

I Svenskar i Världens resolution ”Medförande av skolpeng utomlands” betonar vi att alla svenska elever vid grundskolan och gymnasiet bör kunna ta med sig skolpengen till utländska skolor eller svenska utlandsskolor. Idag är detta inte alltid möjligt och praxis varierar från kommun till kommun. Vi anser att det vore både enklare och mer rättvist om alla kommuner skickar med skolpengen enligt samma system.

 

I den andra resolutionen, ”Mer allmängiltiga behörighetskrav för utlandsskolors statsbidrag”, beskriver vi hur allt färre elever är behöriga att gå i utlandsskolor, vilket är ett problem då fler och fler flyttar utomlands. Många av de behörighetskriterier som krävs för att ingå i elevunderlaget för statsbidrag är förlegade och inte anpassade till den globala värld vi idag lever i. Vi anser därför att regelverket bör ändras, så att behörighetskraven blir mer allmängiltiga. Våra förslag i resolutionerna har mottagits av Skolverket och Utbildningsdepartementet.

 

Svenskar i Världen är inte de enda som ser ett problem med det nuvarande systemet. I Skolverkets hemställan, som skickades till Utbildningsdepartementet i december förra året, beskrivs problematiken kring att bara vissa kommuner lämnar bidrag för utlandssvenska elever som läser en eller flera terminer vid en utlandsskola. Skolverket lyfter även fram att kommunerna idag gör olika tolkningar av om det är förenligt med gällande rätt att skicka med elever skolpengen. Myndigheten anser därför att det behöver klargöras om kommunerna ska ha möjlighet att lämna bidrag till utlandsskolorna. I arbetet kring hemställan var Svenskar i Världen i kontakt med Skolverket, där vi framförde den likvärdiga åsikten att ett enhetligt system gällande skolpengen behövs. Skolverket betonar vidare de tillämpningssvårigheter som finns vid tillämpningen av förordningen (1994:519), och att en anpassning av statsbidragssystemet behövs så att det bättre speglar dagens förhållanden.

 

Efter att Utbildningsutskottet mottagit Svenskar i Världens resolutioner inkom också en skriftlig fråga från en riksdagsledamot i utskottet, Betty Malmberg (M), till Gustav Fridolin där hon frågar ministern vilka åtgärder som kommer att vidtas för att samtliga kommuner ska agera lika i frågan om att utlandssvenskars barn ska kunna medföra sin skolpeng till svenska utlandsskolor. Utbildningsministern svarade att regeringen delar Skolverkets bedömning att en översyn av förordningen (1994:519) behövs, och har därför tillsatt en utredning om förändringar i förordningen. Skolverket har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ändring av förordningen, i syfte att skapa ett mer hållbart och rättssäkert system för de svenska utlandsskolorna. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2019.

 

Svenskar i Världen har också, tillsammans med SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening), varit i kontakt med Utbildningsministern och försökt få till ett möte angående dessa frågor.

 

Svenskar i Världen välkomnar Utbildningsministerns beslut om Skolverkets nya uppdrag och hoppas att utredningen ska leda till bättre och mer rättvisa villkor för utlandssvenska barn och ungdomar. Vi ser fram emot att kommentera utredningen när den slutförts i februari 2019.

 

Vill du veta mer?

Svenskar i Världens resolutioner

Skolverkets hemställan

Skriftlig fråga till Utbildningsministern inkl svar.

 

Foto: Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden