Remissvar: Exitbeskattning för fysiska personer

Svenskar i Världen har beretts tillfälle att yttra sig över Skatteverkets promemoria ”Exitbeskattning för fysiska personer”.

Vi avstyrker förslaget om att införa en utflyttningsskatt. I yttrandet ger vi vår generella inställning till förslaget samt att vi beskriver hur vi ser på dess förenlighet med EU-rätten. De delar av promemorian som vi yttrar oss kring handlar om skattskyldighetens inträde, beskattningsbara tillgångar, kapitalvinst och kapitalförlust, gränsbelopp, evigt skatteanspråk, deklarationsskyldighet, kontrolluppgift, beräkning av skatten, anstånd, skattetillägg samt benefika överlåtelser.

 

Enligt Skatteverkets förslag ska regelverket om utflyttningsbeskattning fungera enligt följande; En fysisk person som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annan avtalsslutande stat (här s.k. utflyttning), ska beskattas för kapitalvinster som har upparbetats fram till dagen före utflyttningen. Reglerna ska dock bara tillämpas om den fysiska personen har varit skattskyldig för inkomst av detta slag under sammanlagt mer än fem av de tio år som föregått utflyttningen och om den beskattningsbara vinsten uppgår till minst 100 000 kronor. Undantag från kravet på viss tids skattskyldighet föreslås för att hindra skatteundandragande genom upprepade utflyttningar eller genom benefika överlåtelser mellan närstående.

Egendom som ska omfattas av utflyttningsbeskattning är kapitaltillgångar i form av delägarrätter och fordringsrätter, andelar i svenska handelsbolag, andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person och annan lös egendom som inte innehas för personligt bruk samt förpliktelser avseende sådana tillgångar. Undantag görs dock för tillgångar och förpliktelser som förvaras på investeringssparkonto i enlighet med bestämmelserna i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto samt för tillgångar och förpliktelser som beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Här finner ni vårt remissyttrande i sin helhet.

Här är Skatteverkets promemoria.