Vi förklarar 10-årsregeln

Med anledning av att Skatteverket har tagit fram ett förslag om utflyttningsbeskattning av fysiska personer, kallad ”Exitbeskattning för fysiska personer – Beskattning av orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige” vill vi informera om den sk 10-årsregeln.

Syftet med Skatteverkets förslag är att säkerställa att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige beskattas i Sverige. Regeringen anser att dagens reglering med 10-årsregeln inte är tillräckligt effektiv och det är möjligt att helt eller delvis undgå beskattning av kapitalvinster i samband med utflyttning.

Förslaget innebär att 10-årsregeln slopas och att kapitaltillgångar som ägs av en fysisk person i stället ska anses avyttrade om personen flyttar ut från Sverige. Det innebär att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige fram till utflyttningen ska beskattas i Sverige.

Svenskar i Världen har erbjudits möjligheten att besvara remissen i ärendet, som ska vara inne senast 5 mars 2018. Vi jobbar just nu med detta, i samråd med våra skatteexperter.

Eftersom förslaget handlar om att häva 10-årsregeln vill vi förklara vad denna regel innebär. Regeln finns beskriven i sin helhet i Inkomstskattelagen, 3 kap. 19 §.

10-årsregelns innebörd är att en person som är begränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för de i angivna kapitalvinsterna om den skattskyldige vid något tillfälle under det kalenderår när avyttring sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Lawline förklarar detta här. 

Följ oss på Facebook och besök vår webbsida titt som tätt, för att hålla dig uppdaterad. Vi kommer att publicera vårt remissvar den 5 mars.

 

Mer information om förslaget:
Pressmeddelande från regeringen
Förslaget i sin helhet

Läs mer om

, ,