Remissvar om förmögenhetsförhållanden

Vi har getts tillfälle att ta del av betänkandet av utredningen om EU-bodelning, som behandlar makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90).

I vårt remissvar bifaller vi förslaget om att samtliga bestämmelser avseende internationella frågor om makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden samlas i en ny svensk lag, lag om internationella frågor rörande makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden jämte följdändringar i äktenskapsbalken m.m. Vi välkomnar att de båda förordningarna fördjupar samarbetet mellan de deltagande medlemsstaterna inom EU. I ett särskilt avsnitt kommenterar vi de internordiska bestämmelserna om makars förmögenhetsförhållanden.

Här finns alla våra remissyttranden samlade.