Svenskar i Världen motsätter sig en höjning av SINK-skatten

I budgetpropositionen för 2018, som nyligen lämnades till riksdagen, föreslår regeringen en höjning av den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) från 20 till 25 procent. Svenskar i Världen lämnade i våras ett remissvar till Finansdepartementet där vi tog ställning mot höjningen, men regeringen står fast vid förslaget.

Samtidigt som skatten föreslås höjas för bland annat de pensionärer som bor utomlands, sänker regeringen skatterna för pensionärer som är bosatta i Sverige. Svenskar i Världen beklagar förslaget till höjningen av SINK-skatten och menar att skatten för utlandsbosatta pensionärer snarare borde sänkas på motsvarande sätt som skatten för pensionärer i Sverige sänks. Vid årets Utlandssvenskarnas Parlament antogs också en resolution som motsätter sig höjningen. Denna resolution kommer att skickas till samtliga riksdagspartier och Finansdepartementet. Vi kommer även att ta upp den med vår vängrupp i riksdagen.

För utlandssvenskar kan det finnas en möjlighet att välja om man vill bli beskattad med SINK eller med vanlig inkomstskatt.

Bakgrund om SINK

SINK är en skatt för den som inte bor i Sverige, men ändå får en inkomst från Sverige. För att kunna bli beskattad enligt lagen om särskild inkomstskatt för utlandsbosatta ska man inte vistas stadigvarande i Sverige eller ha en väsentlig anknytning till Sverige. Den som beskattas med SINK behöver inte deklarera, men kan inte heller använda sig av avdrag och har inte tillgång till det svenska socialförsäkringssystemet.

Skatten låg länge på 25% för att sedan sänkas till 20% år 2014. Svenskar i Världen hade under flera år arbetat för denna sänkning. Enligt 2018 års budgetproposition höjs skatten återigen till 25%. Höjningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

För den som får allmän pension från Sverige och beskattas med SINK finns ett fribelopp. Inkomsten beskattas bara i den mån den överstiger detta fribelopp. Fribeloppet är samma för alla, oavsett inkomst och är 1/12 av 0,77 prisbasbelopp per månad. Med 2017 års prisbasbelopp är denna summa ca 2875 kronor per månad.

Enligt Svenskar i Världens beräkningar var 61% av de som betalade SINK-skatt år 2016 pensionärer med en genomsnittlig inkomst på 10 080 kronor i månaden. Höjningen av SINK medför exempelvis för den som erhåller en allmän pension på 10 000 kronor i månaden en ökning med 354 kronor i skatt per månad, enligt budgetpropositionen.

Bakgrund om pensionärsskatten

När man pratar om en sänkning av pensionärsskatten är det i själva verket en höjning av det särskilda grundavdraget i inkomstskattelagen för de som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Likt fribeloppet i SINK innebär det särskilda grundavdrag att inkomsten bara beskattas i den mån den överstiger grundavdraget. I realiteten betyder alltså ett högre grundavdrag att du får en lägre skatt. Detta grundavdrag höjs i budgetpropositionen för 75% av Sveriges seniorer.

Till skillnad från fribeloppet i SINK varierar dock grundavdraget beroende på inkomstnivå. Grundavdraget är högre för de som har en lägre inkomst.

Vad kan du själv göra om SINK-skatten höjs?

För utlandssvenskar kan det vara viktigt att veta att man själv kan välja att beskattas med SINK om man är boende utomlands, men man kan också välja att beskattas med vanlig inkomstskatt, även om det finns undantag från denna regel.

För den som får pension från Sverige är det ofta frivilligt om man vill bli beskattad enligt SINK eller inkomstskattelagen. Det är individuellt om just du kommer att gynnas mer av att beskattas med vanlig inkomstskatt eller med SINK. SINK kommer troligen att höjas från 20 till 25 procent medan inkomstskatten fortfarande är högre rent procentuellt. Samtidigt är grundavdraget, i synnerhet för pensionärer, generellt högre för de som betalar inkomstskatt, även om detta också beror på din inkomstnivå. Vilket som är mest fördelaktigt för dig är svårt att svara på i generella termer. Det kan vara bra att kontakta en skatteexpert innan man tar några beslut.

Tror du att du skulle gynnas av att beskattas med vanlig inkomstskatt kan du kontakta Skatteverket, så kan du i de flesta fall ändra ditt skattebeslut. Det krävs att du skickar in ett brev till Skatteverkets Utlandsskattekontor där du tydligt beskriver att du vill bli beskattad enligt inkomstskatt istället för SINK-skatt. Du skriver även ditt namn, personnummer och signerar brevet med en underskrift.

För dig som arbetar och inte får pension beror vilken beskattning du ska ha på de regler som gäller för just det land du bor i. Enklast i de fallet är att ringa Skatteverket om du har frågor om din skatt.