Kallelse till Svenskar i Världens årsmöte 2017

Datum: Onsdagen den 23 augusti 2017.

Tid: Klockan 12.00 -13.00. Registrering börjar klockan 11.00.

Plats: Vapensalen på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

Här kan ni läsa Årsredovisningen med revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 och Verksamhetsberäˆttelse 2016.

Här finns Valberedningens förslag till styrelse för 2017.

Dagordning:

 1. Val av ordförande vid mötet.
 2. Anteckning av närvarande medlemmar samt upprättande och godkännande av röstlängd om så anses erforderligt.
 3. Fråga huruvida mötet är behörigen kungjort.
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 5. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Fastställande av årsredovisningen.
 7. Framläggande av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av revisorer.
 11. Tillsättande av valberedning.
 12. Bestämmande av årsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår.
 13. Behandling av frågor väckta av styrelsen eller av medlemmar
 14. Mötet avslutas

Föranmälan görs med fördel, för enklare hantering av deltagarlista och röstlängd (röstlängd upprättas alltid inför årsmötet). Endast medlemmar har rösträtt (EN röst per person). Våra partners har EN röst per organisation. Partnern ska ha meddelat Svenskar i Världens kansli vem som är utsedd att rösta i god tid innan årsmötet.