Socialförsäkringar vid utlandsvistelse och hemflytt

Text: Björn Bergenfeldt, Försäkringskassan

Den svenska socialförsäkringen är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Den består av olika förmåner som en person som bor eller arbetar i Sverige kan ha rätt till.

Kontakta Försäkringskassan vid längre vistelser utomlands

För majoriteten svenskar är det självklart att man ska anmäla till folkbokföringen när man permanent flyttar utomlands. Att kontakta Försäkringskassan anses ofta inte lika självklart, men borde vara det.

I Socialförsäkringsbalken fastställs att den som ansöker om, eller får en förmån som påverkas av utlandsvistelse eller utlandsarbete, ska anmäla detta till Försäkringskassan. Det är alltid bäst att kontakta Försäkringskassan vid längre vistelser eller flytt utomlands. På så sätt kan Försäkringskassan informera och hjälpa dig att sköta ditt ärende, så slipper du bli återbetalningsskyldig.

I EU/EES ska du vara försäkrad där du arbetar

Inom EU/EES ska en person i första hand vara socialförsäkrad i det land där den arbetar. Detta gäller även om du arbetar i ett annat land än där du bor. Om du inte har ett jobb ska du vara socialförsäkrad i det landet där du bor.

Bosättningsbegreppet inom EU utgår från var en person har sitt huvudsakliga varaktiga intresse-
centrum. Bostadens karaktär, obetald verksamhet, vistelsens längd, familjesituation,
försörjning med mera är några faktorer som bedömningen utgår ifrån.

I vilket land du är socialförsäkrad bestäms först och främst av EU-förordningar och i andra hand av de olika ländernas nationella regler. Det är viktigt att det blir rätt, för du har endast rätt att vara socialförsäkrad i ett land i EU i taget.

Inom EU/EES finns ibland möjligheten att tillfälligt fortsätta få förmåner från Sverige som bygger på att du tidigare arbetat i Sverige, till exempel sjukpenning eller föräldrapenning, när du flyttar utomlands. Du anses då fortsatt arbeta i Sverige så länge som du får din förmån från Försäkringskassan.

Du anses inte fortsatt omfattad av svensk socialförsäkring vid flytt utomlands inom EU, med till exempel sjukersättning eller andra ersättningar i form av pensioner vid invaliditet eller ålderdom.

Utanför EU/EES har du ingen socialförsäkring

Du som lämnar Sverige och bosätter dig i ett land utanför EU/EES kan vanligen inte få förmåner från den svenska socialförsäkringen. Dock finns möjligheter till undantag från huvudregeln. Detta gäller personer som tillhör följande undantagsgrupper:

1. Statligt anställd i Sverige, utsänd för att utföra arbete utomlands.
2. Diplomater.
3. Biståndsarbetare, anställda av ideell organisation eller trossamfund som bedriver biståndsverksamhet.
4. Studenter, som studerar utomlands på en studiestödsberättigande utbildning.
5. Familjemedlem till person i punkt 1-4.

Återvändande som vill söka förmåner

När du flyttar tillbaka till Sverige ska du endast kontakta Försäkringskassan för registrering om du vill söka en förmån eller ett intyg. Det gör du genom att fylla i blanketten Uppgifter för utredning av försäkringstillhörighet och skicka in den till Försäkringskassan.

Skaffa intyg från landet du bodde i

Flyttar du tillbaka till Sverige från ett annat land inom EU/EES och planerar söka en förmån? Då tipsar vi dig om att du ska skaffa ett intyg från det land där du tidigare bodde att du inte längre är socialförsäkrad där. Att bifoga sådant intyg vid din registreringsanmälan gör att vi kan handlägga din ansökan snabbare och smidigare.

Läs även Utredningen om Svensk social trygghet i en globaliserad värld.