Nya belopp för utlandssvenskar som vill begravas i Sverige

Enligt begravningslagen i Sverige är det bara de som är folkbokförda i Sverige och som betalar begravningsavgift via inkomstskatten som har rätt till begravningslagens tjänster. Är du inte folkbokförd i Sverige när du dör får dödsboet stå för begravningskostnaderna om du ska begravas här.

Begravningscermonin är gratis om du är medlem i Svenska Kyrkan

Bor du utomlands och är folkbokförd i ett annat land än Sverige, men fortfarande medlem i Svenska Kyrkan, har du rätt till själva begravningsgudstjänsten med präst, kyrka och musiker utan kostnad. Du får i det fallet fritt välja vilken församling som begravningsgudstjänsten ska genomföras i. Många utlandssvenskar är fortfarande medlemmar i Svenska Kyrkan, i synnerhet de som är födda före 1996.

Är du inte medlem i Svenska Kyrkan eller vill ha en borgerlig begravning i Sverige, får du finansiera den själv.

Gravplats

Om du vill bli begravd på en kyrkogård eller i en minneslund som tillhör en församling i Sverige, måste den församling som du vill begravd i ge sitt godkännande till upplåtelse av en gravplats. Det innefattar även kremering, transporter från det att församlingen har övertagit ansvaret för stoftet och gravsättning. Kostnaderna för detta måste betalas av utlandssvensken som inte är folkbokförd i Sverige, oavsett om hen är medlem i Svenska Kyrkan eller inte.

Nya ersättningsbelopp ersätter tidigare clearingavgifter

Kyrkofullmäktige avgör i regel vilka avgifter som skall tas ut i samband med gravsättningen av någon som inte var folkbokförd i Sverige vid dödsfallet. Om Kyrkofullmäktige inte fattar ett sådant beslut, fastställer Kammarkollegiet föreskrifter om ersättningsbelopp för gravsättning för fem år i taget. Dessa ersättningsbelopp ersätter de tidigare clearingbeloppen. För kommande femårsperiod 2017–2021 gäller följande ersättningsbelopp när gravsättning på gravplats eller motsvarande tillhandahålls enligt 9 kap. 11 § begravningslagen:

Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr

Ersättningsbeloppen ska gälla för dödsfall som inträffar under åren 2017–2021. För dödsfall som har inträffat före ikraftträdandet den 1 januari 2017 gäller äldre taxa enligt bestämmelser om begravningsclearing.

Begravningsförsäkring

Det går att teckna försäkringar som täcker kostnader i samband med din begravning. Fonus har två olika begravningsförsäkringar – Flex och Fast. Flex kan tecknas upp till 89 års ålder och du kan själv bestämma hur hög premie du vill betala, hur ofta och hur länge du ska betala den. Du kan antingen betala som lägst 400 kronor per månad upp till det försäkringsbelopp du tycker passar bäst eller göra en engångsbetalning på minst 15 000 kronor. Pengarna växer sedan med ränta.

Fast har ett försäkringsbelopp på 50 000 kronor och du betalar en premie baserat på din ålder, till exempel 143 kronor per månad om du är 50 år. Försäkringen gäller från första dagen med fullt försäkringsbelopp.

Försäkringen täcker kostnader i samband med begravningen upp till försäkringsbeloppet. Det kan också användas till gravsten och bouppteckning. Det som blir över betalas ut till dödsboet, då dödsboet alltid är förmånstagare.

Mina försäkringar erbjuder också en Begravningsförsäkring. Den kan alla som är 1-74 år gamla teckna.

Om Momento har också begravningsförsäkring via Folksam.