Utlandssvenskars åsikter om undervisning i svenska

I november/december 2016 skickade Svenskar i Världen och Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF) ut en enkät till utlandssvenska föräldrar. Enkäten ställde frågor kring svenska barns skolgång i utlandet, om/hur de underhåller det svenska språket samt om de planerade att studera vidare på svensk högskola eller universitet. Totalt har 1964 barn svarats för i enkäten, varav flest barn (ca 31 %) går i kommunal, lokal eller statlig skola, medan cirka 27 % går i privat eller fristående skola. Omkring 18 % deltar i svensk utlandsundervisning, medan 13 % av barnen går i internationell skola utomlands. 2 % studerar på internatskola i Sverige, och drygt 3 % läser på distans.

Många barn utomlands talar svenska i vardagen

Vad det gäller att underhålla det svenska språket vid flytt utomlands, visar enkäten att mer än hälften (55 %) av barnen talar svenska i hemmet, på semester i Sverige eller med au pair. Hela 16 % går i svensk skola utomlands och/eller deltar i svenskundervisning på skolan. 13 % deltar i kompletterande svenskundervisning, medan 3 % läser svenska på distans. 5% av barnen åker ofta på sommarläger i Sverige. Ett antal barn (1%) är även med på aktiviteter via Svenska Kyrkan eller deltar i hemundervisning. Några barn (2 %) läser svenska böcker och eller ser på svensk film.

Utlandssvenskar är positiva till högre utbildning i Sverige

I enkäten svarade föräldrar på om de tror att barnen kommer att studera vidare i Sverige på universitetsnivå. 41,4 % av utlandsföräldrarna planerar, vill eller hoppas att deras barn ska gå på universitet eller högskola i Sverige efter utlandsvistelsen. Ofta beror detta på att svensk utbildning anses vara av mycket god kvalitet samt att den är kostnadsfri. Många vill också att deras barn ska få anknytning till den svenska kulturen samt förbättra sin svenska. Många planerar inte att bo utomlands under mer än ett antal år och därför är det mer naturligt för deras barn att fortsätta med högre studier i Sverige. Flera föräldrar uttrycker dock oro över hur de nya antagningsreglerna för studenter med gymnasial IB-examen kommer att påverka deras barns möjlighet att studera vidare på svenska universitet.

Förändrade regler kan hindra svenska ungdomar att studera i Sverige

11,9 % planerar, vill eller hoppas inte att deras barn ska studera vidare i Sverige. Det beror ofta på att dessa föräldrar anser att utbildningen är bättre utomlands, att barnen inte talar svenska tillräckligt bra eller att barnen redan studerar/bor utomlands. Ett antal föräldrar har uppmärksammat problematiken kring de nyligen omgjorda reglerna kring antagning till svenska universitet för elever med betyg från IB-utbildningar. Flera föräldrar har uttryckt oro gällande hur en förändring i antagnings- och kravregler påverkar deras barns möjlighet till att studera vidare i Sverige. Merparten av dessa upplever att förändringen kommer att påverka deras barn negativt.

Föräldrar efterlyser ökat statligt stöd

Sammantaget är de flesta utlandsföräldrar som besvarat enkäten positiva till svenskundervisning i utlandet men önskar mer stöd. Med ett ökat ekonomiskt stöd skulle fler barn kunna underhålla det svenska språket vid utlandsvistelse, vilket därmed skulle förenkla för barnet vid hemflytt till Sverige. Flera föräldrar uppmärksammade stödet kring svenskundervisning utomlands liksom möjligheten att ta med den svenska skolpengen utomlands. Många anser att kompletterande svenskundervisning i hemmet liksom på Svenska skolan bör få ett ökat statligt stöd. Flera föräldrar menar att det finns ett dåligt utbud av svenskundervisning på plats samt att det är mycket kostsamt.

Vill du läsa rapporten i sin helhet?

Rapporten med resultaten hittar du HÄR. Trevlig läsning!