Familjerätt vid återflytt till Sverige

Många utlandssvenskar är cirkulära migranter och många av våra medlemmar funderar på att flytta hem till Sverige igen efter många år utomlands. Flera personer har hört av sig till vår expert Tove Sjövall med frågor om vad som händer med deras kapital när de flyttar hem. Är det svensk lag som per automatik styr reglerna kring den gemensamma förmögenheten eller kan även utländsk lag tillämpas och i så fall hur och när? Vår specialist på internationell privaträtt reder ut några grundläggande frågor i ämnet.

Fråga: Efter många år utomlands ska vi flytta hem till Sverige igen. Vad händer med vår gemensamma förmögenhet, är det svensk lag som styr den när vi har skrivit in oss i Sverige igen? En del av den har vi förvärvat och investerat utomlands i olika länder, en del är privat det vill säga den tillhör bara en av oss efter ett gammalt arv.

Svar: Svenska medborgare som återflyttar till Sverige omfattas i princip av svensk familjelagstiftning. Andra länders familjelagstiftning kan dock också bli tillämplig.

Enligt lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden gäller enligt 3 § att makar eller blivande makar och sambor har rätt att genom ett skriftligt avtal själva bestämma att en viss stats lag skall tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. Detta förutsätter att de väljer rättsordningen i en stat där minst en av dem vid tiden för avtalet ingående hade hemvist eller är medborgare. Med förmögenhetsförhållanden avses primärt det svenska giftorättssystemet och motsvarande system i utländska rättsordningar.

I brist på giltigt lagval skall man enligt 4 § 1 stycket lagen ovan tillämpa lagen i den stat där de tog hemvist när de gifte sig. Enligt 4 § 2 stycket gäller enligt samma lag att om svenska makar tagit hemvist i en annan stat än Sverige och varit bosatta där i minst två år skall denna statens lag tillämpas av svensk domstol på frågor om makarnas förmögenhetsförhållanden om tvist uppkommer mellan dem i Sverige.

När lagen talar om makars hemvist i ett visst land kräver den inte att makarna flyttat utomlands gemensamt eller samtidigt, inte heller att de bor tillsammans. Flyttar makarna inte samtidigt räknas tvåårsfristen från den tidpunkt då den sist flyttade maken bosatte sig i det nya landet.

Hemvändande svenskar som har varit bosatta utomlands i mer än två år

Har båda makarna tidigare under äktenskapet haft hemvist i Sverige eller är båda makarna medborgare i Sverige tillämpas svensk lag så snart de tagit hemvist i Sverige. Men om exempelvis den ena flyttar hem till Sverige för att ta hand om det praktiska och fråga om äktenskapsskillnad med efterföljande bodelning uppkommer, skall den svenska domstolen vid tvist mellan makarna avseende deras förmögenhetsförhållanden tillämpa utländsk lag trots att en make har hemvist i Sverige.

För att svensk rätt skall bli tillämplig avseende makarnas förmögenhetsförhållanden igen förutsätts att båda makarna flyttar till Sverige och är bosatta här i minst två år.

I praktiken innebär detta att om Lasse och Lisa varit bosatta i Saudiarabien mer än två år och Lisa flyttar hem till Sverige medan Lasset bestämmer sig för att bo kvar i Saudiarabien, blir saudisk lag tillämplig på bodelningen mellan Lasse och Lisa vid en tvist i Sverige om de beslutar sig för att gå skilda vägar.

Om Lisa istället är gift med Ludovic som är fransk medborgare och de har varit bosatta i Frankrike under hela äktenskapet men beslutar sig för att flytta till Sverige och de bestämmer sig för att gå skilda vägar, kommer fransk rätt att vara tillämplig på bodelningen mellan makarna under de första två åren trots att de båda nu har hemvist i Sverige. Utländska regler för bodelning skiljer sig regelmässigt avsevärt åt från de svenska reglerna.

Text: Tove Sjövall, advokat och specialist på svensk internationell privaträtt.
Besöksadress: Stortorget 8, Malmö
Adress: Box 1422 SE-251 14 Helsingborg
Telefon: +46 (0)701 46 76 63
E-post: tove.sjovall@garde.se

Som betalande medlem har du rabatt på arvodet om du vill ha individuell juridisk hjälp av Tove.