Kallelse till Svenskar i Världens årsmöte 2016

 

Datum: 24 augusti 2016

Tid: 12-13 (Registrering börjar kl 11).

Plats: Vapensalen på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm.

 

Här kan ni läsa årsredovisningen för räkenskapsåret 2015verksamhetsberättelsen för 2015, samt revisionsberättelse för 2015.

 

Dagordning:

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Anteckning av närvarande medlemmar samt upprättande och godkännande av röstlängd (om så anses erforderligt)
 3. Fråga huruvida mötet är behörigen kungjort
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 5. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Fastställande av årsredovisningen
 7. Framläggande av revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Utseende av ordförande för föreningen för en period av tre år
 10. Val av styrelseledamöter för en period av tre år
 11. Val av revisorer
 12. Tillsättande av valberedning
 13. Bestämmande av årsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår
 14. Behandling av frågor väckta av styrelsen eller av medlemmar
 15. Mötet avslutas

 

Föranmälan görs med fördel, för enklare hantering av deltagarlista och röstlängd (röstlängd upprättas alltid inför årsmötet). Endast medlemmar har rösträtt (EN röst per person). Våra partners har EN röst per organisation. Partnern ska ha meddelat Svenskar i Världens kansli vem som är utsedd att rösta i god tid innan årsmötet.

Läs mer om