Svar på läsarfrågor om begravningsavgiften

Nyligen skrev vi en artikel om begravningsavgiften. Flera läsare har hört av sig med frågor om hur begravningskostnaderna som utlandssvensk påverkas av ett medlemskap i Svenska Kyrkan. Vi publicerar ett urval av frågorna och våra svar för att övriga besökare också ska kunna ta del av informationen.


 

Fråga:

Hej! 

Vad kostar en begravning i Sverige om man är medlem i kyrkan som utlandssvensk? Vad kostar det om man inte är medlem i Svenska Kyrkan? Hur mycket skiljer det prismässigt? Har ni något tips på var man kan teckna en  begravningsförsäkring? 

Svar:
Angående försäkring erbjuder Fonus  en försäkring vid namn ”Begravningsförsäkring Flex”. Fonus Begravningsförsäkring, Flex kan tecknas upp till 89 års ålder, ingen hälsoförklaring krävs och du bestämmer själv hur hög premien ska vara (lägst 400 kronor/månad). Vidare bestämmer du själv hur ofta (minst 1 gång/månad) och hur länge du vill betala din premie. Din försäkring bygger på inbetalda premier + återbäringsränta. Ju mer du betalat in, desto högre försäkringsbelopp! Hör av dig till Fonus för fler frågor.

Kostnaden för en begravning, för en utlandssvensk som är medlem i Svenska Kyrkan, i förhållande till en icke-medlem i Svenska Kyrkan varierar oändligt. Vi kan inte ge dig något svar på specifika kostnader då det fullständigt beror på försäkring, begravningens storlek, val av kista osv. Det är t ex kyrkofullmäktige som ska besluta om vilka avgifter som ska tas ut i samband med en gravsättning av en person som vid dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige. Däremot om man ser enbart till de kostnader som är kopplade till Svenska Kyrkan och ett medlemskap där, som utlandssvensk och därmed inte folkbokförd i Sverige, är det i detta sammanhang viktigt att skilja på de två delar som en begravning kan bestå av:

– å ena sidan den kyrkliga delen – som består av den kyrkliga handlingen, begravningsgudstjänsten, vilken grundar sig på kyrkans egna bestämmelser (kyrkoordningen), och

– å andra sidan den del som är uppdraget från staten – som är beroende av svenska statens bestämmelser om begravningsverksamheten, där Svenska kyrkans församlingar utifrån bestämmelserna i begravnings lagen (1990:1144) fullgör ett uppdrag åt staten.

Den kyrkliga delen

Begravningsgudstjänsten, som är den kyrkliga delen av en begravning, finansieras av de som betalar kyrkoavgift och är alltid kostnadsfri för dödsboet om den avlidne vid dödsfallet tillhörde Svenska kyrkan. Det spelar i detta avseende ingen roll om personen inte var folkbokförd i Sverige. Det är fritt att välja i vilken församling som begravningsgudstjänsten ska utföras (42 kap. 7 § i kyrkoordningen, se även s. 51 i biskopsbrevet ”Begravningen – ett brev från Svenska kyrkans biskopar”).

Kyrkoordningen finns tillgänglig här: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
Biskopsbrevet finns tillgängligt här: https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet

Uppdraget från staten

De övriga delarna av en begravning är i princip sådant som är uppgifter inom begravningsverksamheten, t.ex. upplåtelse av gravplats, gravsättning, kremering, transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet m.m. (läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659367).

Denna del finansieras av den statliga begravningsavgiften och är skild från den kyrkliga delen av en begravning. Det förekommer att personer bosatta utomlands önskar att vid sin död få bli gravsatta i Sverige. Det kan till exempel vara svenska medborgare som bosatt sig utomlands, personer med anknytning till Sverige eller personer som av någon annan anledning helt enkelt vill gravsättas i Sverige.

Är dessa personer vid dödsfallet inte folkbokförda i Sverige har de ingen automatisk rätt att gravsättas på någon av de allmänna begravningsplatserna i Sverige. Tillgången på gravplats är i första hand avgörande för om huvudmannen kan medge detta. Eftersom personen vid dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige ska huvudmannen inte tillhandahålla tjänster som till exempel transporter, kremering och gravplats utan kostnad för dödsboet (2 kap. 3 § och 9 kap. 6 § begravnings lagen [1990:1144]).

Detta gäller oavsett om personen tidigare varit folkbokförd i Sverige och då betalat begravningsavgift (och oavsett om personen var eller inte var medlem i Svenska kyrkan vid dödsfallet). Som huvudregel är det kyrkofullmäktige som ska besluta om vilka avgifter som ska tas ut i samband med en gravsättning av en person som vid dödsfallet inte var folkbokförd i Sverige. Den rekommendation som finns från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, i det fall något sådant beslut inte fattats, har hittills varit att en kostnad tas ut motsvarande clearing avgiften enligt Kammarkollegiets föreskrifter.

Mer information finns på Kammarkollegiets webbplats: http://www.kammarkollegiet.se/begravningsavgift-och-begravningsclearing.

Sammanfattningsvis kan sägas att själva begravningsgudstjänsten/ceremonin för en utlandsbosatt medlem i Svenska kyrkan är kostnadsfri. Däremot kommer kostnader för de övriga delarna av en begravning att tas ut.