Remissvar: Skydd för vuxna i internationella situationer

Vi har nu lämnat svar på remissen ”Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention (SOU 2015:74)”.

Syftet med remissen är att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i betänkandet. Utredningen föreslår att Sverige ska tillträda 2000 års Haagkonvention samt ger förslag till de författningsändringar som ett tillträde ger anledning till. Förslaget grundar sig i att Sverige i dagens globala värld där rörelsen över landgränser ökar,  ska kunna erbjuda ett skydd för de vuxna personer som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte kan ta tillvara sina intressen.

I det stora hela ställer sig Svenskar i Världen positiva till det inkomna förslaget. Organisationen anser dock att viss försiktighet krävs i största möjliga mån i förhållande till personuppgiftslagen.

För att veta mer om vad vi ansett, läs vårt Remissvar i sin helhet

Läs  remissen från Justitiedepartementet