Statstjänstemän kan pröva att arbeta utomlands utan att säga upp sig

Text: Ellika Nyqvist Livchitz

För statligt anställda i Sverige finns det fina möjligheter att pröva på hur det är att bo och arbeta utomlands, utan att för den skull behöva sig upp sig.

Den som deltar i ett utbytesprogram har möjlighet att stärka sin kompetens och knyta värdefulla kontakter med kollegor i andra länder. För arbetsgivare är utbytestjänstgöring en chans att få kunskap om hur den offentliga förvaltningen fungerar i andra länder och att öka den internationella kompetensen i organisationen.

Du som är statstjänsteman i Sverige kan under en begränsad tid få arbeta inom EU:s förvaltning, i ett annat EU-land eller i en internationell organisation.

Att få möjlighet att åka utomlands för att fortbilda sig under en period är både roligt och lärorikt. Du stärker din kompetens inom ditt arbetsområde, samtidigt som du utvecklar dina språkkunskaper och får möjlighet att knyta värdefulla kontakter med kolleger i andra länder.

För din arbetsgivare är utbytestjänstgöring en kompetensutvecklande investe­ring eftersom organisationen får kunskap om hur verksamheter är strukturerade i andra länder, en ökad internationell kompetens och bättre förståelse för hur man han­terar liknande arbete i andra länder.

Utbytestjänstgöring skapar dessutom ett viktigt kontaktnät som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

Överenskommelser om utbytestjänstgöring

Sverige har flera överenskommelser om utbytestjänstgöring med andra länder och organisationer i Europa. Vi deltar också i Nordiska ministerrådets program för tjänstemannautbyte och i de utbytes- och utbildningsprogram som EU-kommissionen erbjuder statsanställda i de olika EU-ländernas förvaltningar.

Arbetsgivaren betalar den anställdes lön och omkostnader under utlandstjänstgöringen. I förväg kommer tjänstemannen och abretsgivaren överens om vad som skulle kunna vara lämpliga arbetsuppgifter under utbytestjänstgöringen och hur nya kunskaper ska kunna tillvaratas på bästa sätt.

Bostad måste den anställde alltid ordna själv. Under utbytestjänsten gäller de arbetsregler som finns i värdlandet, till exempel vad gäller arbetstider, lediga dagar och semester.

Anna flyttar till Madrid

Anna Attegren Granath bor i Solna och arbetar sedan flera år som projektadministratör på SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. I vår kommer hon dock att byta ut den svenska vintern mot sex månader i Madrid, där hon får möjlighet att pröva på hur det är att arbeta och bo i ett annat EU-land. Hon riskerar inte sin tjänst vid SBU, den har hon kvar, men får utöka sin kompetens och sitt kontaktnät med nya kollegor i Spanien.

– Det är nog ganska många som inte känner till att vi som statsanställda har dessa möjligheter att arbeta utomlands under en tid, utan att behöva säga upp oss från våra jobb här hemma, säger Anna. Jag har studerat i USA, men det här blir första gången jag får chansen att arbeta utomlands. Det blir nog ganska annorlunda, säger Anna som ser framtiden an med tillförsikt.

Program för tjänstemannautbyte

Är du intresserad av att själv delta i, eller skicka en medarbetare på, utbytestjänstgöring? För samtliga program gäller att utbytet ska vara väl förankrat hos arbetsgivaren i Sverige, som är den som står för lön och i regel även andra omkostnader under utbytestjänstgöringen.

Kortare utbyten

EU-utbildning för statstjänstemän – Erasmus Public Administration Programme
En tio dagar lång utbildning om EU, som äger rum på plats i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Syftet är att ge tjänstemän i de nationella förvaltningarna en ökad kunskap om beslutsprocessen i EU. I utbildningen ingår att följa en tjänsteman vid någon av EU:s institutioner i arbetet.

European Reciprocal Training Programme, ERT
Korta studiebesök där du får lära dig mer om hur statsförvaltningen fungerar i andra länder i Europa. Studiebesöken är vanligen tre till fem dagar långa och omfattar besök på olika offentliga institutioner och även individuella möten med tjänstemän inom ditt verksamhetsområde.

Längre utbyten

Nordiskt tjänstemannautbyte
Möjlighet att under 1-12 månader tjänstgöra vid en förvaltning i ett annat nordiskt land eller region (Åland, Färöarna och Grönland). Den som vill delta undersöker själv möjligheterna till ett utbyte på den myndighet och i det land som det är intressant att tjänstgöra i. Arbetsuppgifterna under utbytet ska i möjligaste mån motsvara arbetsguppgifterna hemma och utbytet ska vara väl förankrat hos arbetsgivaren i Sverige.

Nationella experter under professionell utbildning, NEPT
Möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra vid ett generaldirektorat inom EU-kommissionen. Genom tjänstgöringen, som är en utbildningspraktik, får tjänstemannen i svensk offentlig förvaltning erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik samt kunskap om hur det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar fungerar.

Tjänstgöring vid internationella organisationer
Möjlighet att under ett antal månader praktisera vid någon av de internationella organisationerna Unesco, Europarådet och OECD. Tjänstgöringen omfattar minst sex månader vid Unesco, fyra månader vid Europarådet och sex månader eller mer vid OECD. Den som deltar ska under sin praktik handlägga egna områden eller driva kortare projekt.

Utbytestjänstgöring i annat EU-land
Arbete vid en myndighet i ett annat EU-land under en period på fyra veckor upp till sex månader. Syftet är att få inblick i hur arbetet i offentliga förvaltningar fungerar på andra håll i Europa. Tjänstemannen ska ha egna handläggande arbetsuppgifter under utbytesperioden som bör likna arbetsguppgifterna hemma.

Utbytestjänstgöring mellan EU-kommissionen och Sverige
6 månader – 2 år
Arbete vid något av EU-kommissionen generaldirektorat. Programmet bygger på ett ömsesidigt utbyte. En tjänsteman inom EU-kommissionen tjänstgör under motsvarande period vid den myndighet i Sverige som skickar ut en tjänsteman. Initiativet till ett utbyte kan komma både från den nationella myndigheten och från EU-kommissionen.